flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Опис компетенції, завдання та функції структурних підрозділів

Господарського суду Чернівецької області

Керівник апарату:

 1. Здійснює безпосереднє керівництво апаратом  суду,  забезпечує організованість  та злагодженість у роботі  підрозділів  суду,  працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.
 2. Взаємодіє з   територіальним   управлінням   державної   судової
  адміністрації в Чернівецькій області, правоохоронними та іншими державними органами,   органами   місцевого   самоврядування,   органами   суддівського самоврядування, іншими установами   й   організаціями,   засобами   масової   інформації   з   питань забезпечення діяльності суду.
 3. В межах повноважень згідно з вимогами Закону України «Про судоустрій та статус суддів» видає накази з кадрових питань щодо працівників апарату суду, у т.ч. помічників суддів (за поданням судді), а саме: про призначення на посади та звільнення з посад, просування по службі, встановлення рангів державного службовця, надання відпусток, застосування до них заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, проведення щорічної оцінки та проходження атестації, а також з адміністративно-господарських питань (відрядження, направлення на підвищення кваліфікації).
 4. Розробляє штатний розпис суду, визначає структуру підпорядкованого йому апарату суду, створює відділи, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату суду.
 5. Відповідними наказами утворює та затверджує склад конкурсної та атестаційної комісій.
 6. Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки
  оперативних нарад, виконання інших завдань.
 7. За дорученням голови   суду   проводить   оперативні   наради,
  організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій тощо.
 8. Здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та
  соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду, їх медичного обслуговування .
 9. Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності
  суддів та працівників апарату  суду,     умов  оплати їх  праці,  належного фінансування    суду,    інформаційно-нормативного    забезпечення   судової діяльності.
 10. Організовує розробку і подання на затвердження в установленому
  порядку кошторису витрат на утримання суду.
 11. Вживає заходів   організаційного   характеру   для   підтримання
  приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування,
  проведення   капітального  та  поточного  ремонтів,   технічного   оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування.
 12. Здійснює організаційне забезпечення ведення планово-фінансової та
  бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку.
 13. Організовує ведення діловодства в суді згідно Інструкції з діловодства та несе персональну відповідальність за безперебійне функціонування АС «Діловодство».
 14. Забезпечує зберігання та використання штампів і печаток суду,
  товарно-матеріальних цінностей та документації суду.
 15. Забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони
  праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил
  внутрішнього трудового розпорядку.
 16. Вносить пропозиції голові суду щодо удосконалення організації
  діяльності суду.
 17. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби;
 18. Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду
  щодо забезпечення діяльності суду.

Заступник керівника апарату:

 1. У разі відсутності керівника апарату здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організованість та злагодженість у роботі відділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.
 2. Взаємодіє з територіальним управлінням державної судової адміністрації у Чернівецькій області, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду.
 3. Організовує ведення діловодства в суді відповідно до Інструкції з діловодства.
 4. Організовує складання проектів планів роботи суду, погоджує їх, організовує контроль за ходом їх виконання.
 5. Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань.
 6. За дорученням керівника апарату та голови суду проводить оперативні наради, організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій тощо.
 7. Організовує спільну роботу працівників апарату суду в ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до компетенції обох відділів, працівників апарату суду.
 8. Здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду, медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування, забезпечення благоустроєним житлом.
 9. Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, умов оплати їх праці, належного фінансування суду, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності.
 10. У разі відсутності керівника апарату організовує розробку і подання на затвердження в установленому порядку штатного розпису і кошторису витрат на утримання суду.
 11. Подає керівнику апарату пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату суду.
 12. На час відсутності керівника апарату здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті суду.
 13. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду пропозиції щодо її вдосконалення.
 14. У разі відсутності керівника апарату контролює ведення кадрового діловодства провідним спеціалістом по кадрах та загальних питаннях, організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді.
 15. У разі відсутності керівника апарату призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.
 16. Очолює конкурсну та атестаційну комісію суду.
 17. Організовує роботу   з   навчання   та   підвищення   кваліфікації працівників апарату суду, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів.
 18. Уживає заходів   організаційного   характеру   для   підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного  ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних  умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування.
 19. Здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, роботи бібліотеки суду, а також планово-фінансової та бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку.
 20. Забезпечує організацію судового процесу.
 21. Забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил внутрішнього трудового розпорядку.
 22. Вносить пропозиції голові суду щодо удосконалення організації діяльності суду.
 23. Забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду.
 24. Кожен звітний період проводить аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.
 25. Виконує доручення керівника апарату щодо організації роботи суду з кадровим резервом, формування кадрового резерву на посади в апараті суду, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду та керівникові апарату пропозиції щодо її вдосконалення.
 26. Організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників суду.
 27. Здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи суду з розгляду звернень. За дорученням керівника апарату та голови суду розглядає та готує проекти відповідей на них.
 28. Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду щодо забезпечення діяльності суду.
 29. Виконує інші доручення керівника апарату і голови суду.
 30. Заміщує на час відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами керівника апарату суду.

Відділ по роботі з персоналом та зв’язків з громадськістю:

 1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в господарському суді Чернівецької області.
 2. Приймає участь у забезпеченні організаційного розвитку суду.
 3. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.
 4. Готує проекти наказів з кадрових питань, здійснює їх облік і реєстрацію.
 5. Вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом суду.
 6. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом.
 7. Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців суду, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.
 8. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.
 9. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в суді та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби.
 10. Розробляє піврічні плани роботи з кадрами, формує замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців.
 11. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.
 12. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.
 13. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
 14. Приймає участь у розробці спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».
 15. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.
 16. За дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в суді.
 17. Разом з іншими структурними підрозділами суду:
 1. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату суду.
 2. Здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату суду.
 3. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду.
 4. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів апарату суду.
 5. Обчислює стаж роботи та державної служби.
 6. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу суду державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.
 7. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.
 8. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку суду, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.
 9. Оформляє і видає державним службовцям службові посвідчення.
 10. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу суду.
 11. Формує і веде особові справи працівників суду, включаючи ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців, Єдиної інформаційної системи обліку суддівських кадрів.
 12. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років працівників суду та наданням додаткової видпустки за стаж роботи на державній службі.
 13. Формує графік відпусток персоналу суду, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу та веде їх облік.
 14. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників суду.
 15. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.
 16. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.
 17. Готує розпорядчі документи про відрядження персоналу суду.
 18. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу суду.
 19. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.
 20. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 21. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державноъ служби в апараті суду.
 22. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбаченихчастинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.
 23. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі та проведенні оцінювання виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань.
 24. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних працівників в суді.
 25. В межах своєї компетенції забезпечує надання відомостей за запитами на інформацію з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в господарському суді Чернівецької області.
 26. Здійснює контроль за своєчасним поданням працівниками суду листків про тимчасову непрацездатність, довідок про догляд за хворими та інших документів, що підтверджують правомірність відсутності працівників суду на роботі.
 27. Здійснює контроль за дотриманням державними службовцями суду Закону України “Про державну службу” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
 28. Готує матеріали щодо заохочення та нагородження працівників суду та веде облік заохочень та нагороджень працівників суду.
 29. Оформлює документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
 30. Здійснює роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці.
 31. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
 32. Забезпечує зв’язки з засобами  масової інформації.
 33. Координує процес розробки комунікаційної стратегії суду з метою побудови ефективних взаємовідносин із цільовою аудиторією суду, підвищення обізнаності про діяльність суду.
 34. Здійснює аналіз цільової аудиторії суду, вивчення громадської думки з метою вирішення комунікативних задач.
 35. Забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), сприяє формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність суду.
 36. Забезпечує, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій, періодичних видань щодо діяльності суду.
 37. Забезпечуєінформаційне наповнення веб-сайту суду відповідно до вимог чинного законодавства та здійснює аналіз ефективності цієї роботи.
 38. Бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення.
 39. Бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на інформацію, відповідно до компетенції.
 40. Досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах та проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва суду.
 41. Готує та надає керівництву суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність органів судової влади, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ.
 42. Направляє в ЗМІ прес-релізи та копії офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із керівництвом суду.
 43. Бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду.
 44. Організовує методичну допомогу працівникам апарату суду з питань застосування законодавства в інформаційній сфері.
 45. Здійснює моніторинг публікацій у ЗМІ щодо питань діяльності суду.
 46. Аналізує та узагальнює досвід взаємодії суду з громадськістю і ЗМІ.
 47. Приймає участь в організації заходів щодо підвищення кваліфікації працівників суду, проведення прес-конференцій, семінарів та інших заходів.
 48. Приймає участь в організації прийому представників підприємств, установ, організацій та громадян.

Планово-фінансовий відділ:

 1. веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно - правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 2. складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.
 3. здійснює поточний контроль за:

    4. забезпечує дотримання вимог нормативно - правових актів щодо:

    5. забезпечує:

Відділ документального забезпечення та аналітичної роботи:

 1. забезпечує належну організацію роботи з документами в апараті суду, правильність їх оформлення та своєчасність проходження, приймання і експедиційної обробки;
 2. аналізує, опрацьовує та доставляє службову кореспонденцію відповідним адресатам;
 3. впроваджує передові технології організації роботи з документами в суді;
 4. забезпечує опрацювання, друкування, тиражування матеріалів та документів, пов'язаних із діяльністю суду; забезпечує розсилання в установленому порядку судових рішень, а також судових повідомлень та викликів;
 5. забезпечує підготовку і складання документів відповідно до чинного законодавства України та інструкції з діловодства у суді;
 6. організовує користування, облік та зберігання документів суду, комплектування архіву, підготовку документів та архівних справ для передачі їх у встановленому порядку на постійне зберігання чи знищення, а також забезпечує дотримання режиму секретності;
 7. забезпечує функціонування, методичне і технологічне ведення відповідних баз даних інформаційних комп'ютеризованих систем індивідуального та колективного користування; здійснює інформаційно-технічне забезпечення судових засідань, зборів суддів;
 8. забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу суду, автоматизованого розподілу справ між суддями; забезпечує заходи взаємодії суду із засобами масової інформації;
 9. забезпечує підготовку та поширення матеріалів про діяльність суду;
 10. вивчає та узагальнює питання, які порушуються громадянами в їх зверненнях відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян";
 11. організовує доступ до публічної інформації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 12. здійснює інформаційне наповнення веб-сайта суду;
 13. забезпечує надсилання електронних копій судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень;
 14. отримання, реєстрація та направлення електронної пошти;
 15. дотримання встановленого процесуального порядку направлення апеляційних та касаційних скарг;
 16. складання зведеної номенклатури справ суду;
 17. оформлення та зберігання номенклатурних справ суду;
 18. ведення статистики суду;
 19. проведення іншої роботи для забезпечення діяльності суду;
 20. введення об'єктів автоматизації в експлуатацію;
 21. неухильне додержання та виконанням вимог нормативно-технічної документації по роботі з обладнанням, комп’ютерними системами, програмними комплексами, що використовуються працівниками під час покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 22. проведення робіт з побудови комп’ютерних мереж;
 23. проведення робіт з встановлення (переустановлення) технічних засобів та комп’ютерних програм;
 24. заходи щодо запобігання неплановим зупинкам комп’ютерного обладнання, оргтехніки та інших технічних засобів;

 Сектор господарського забезпечення:

 1. Забезпечує утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службові приміщення;
 2. Здійснює заходи щодо охорони службових приміщень і майна, контролює дотримання охоронно-пропускного режиму в приміщенні господарського суду;
 3. Стежить за належним утриманням державних символів у службових приміщеннях суду;
 4. Здійснює контроль за порядком в приміщенні, дотриманням техніки безпеки і протипожежних правил, раціональним використанням канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей;
 5. Проводить заходи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності суду;
 6. Проводить заходи щодо забезпечення формування бібліотечного фонду суду;
 7. Забезпечує своєчасний ремонт майна приміщень суду;
 8. Забезпечує структурні підрозділи суду необхідними меблями, засобами оргтехніки, канцелярським приладдям, бланками, картками тощо;
 9. Налагоджує безперебійне функціонування систем життєзабезпечення приміщень суду;
 10. Подає пропозиції керівництву суду щодо закріплення приміщень, номерів службових телефонів за суддями та іншими працівниками суду;
 11. Проводить заходи з дотримання Закону України «Про охорону праці» та правил протипожежного захисту суддями та працівниками суду, готує план евакуації працівників суду в разі аварії чи пожежі;
 12. Здійснює контроль за належним збереженням та використанням матеріальних цінностей суду;
 13. Здійснює контроль використання світла, газу та води;
 14. Несе повну матеріальну відповідальність за облік, стан, цілісність і належне збереження матеріальних цінностей суду;
 15. Бере участь у забезпеченні суду предметами господарського вжитку, бланками встановленої форми та канцелярським приладдям;
 16. Забезпечує збереження складських товарно-матеріальних цінностей, додержується режиму зберігання, веде облік складських операцій; забезпечує правильність оформлення та здачі прибутково-витратних документів, здійснює відповідну звітність;
 17. Бере участь у проведенні щорічної інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та інших матеріалів;
 18. Присвоює інвентарні номери основним засобам, малоцінним та швидкозношуваним предметам;
 19. Стежить за строками служби товарно-матеріальних цінностей;
 20. Підтримує територію та приміщення господарського суду в стані, що відповідають встановленим санітарно-гігієнічним вимогам.