flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Опис компетенції, завдання та функції структурних підрозділів

Господарського суду Чернівецької області

Керівник апарату:

 1. Здійснює безпосереднє керівництво апаратом  суду,  забезпечує організованість  та злагодженість у роботі  підрозділів  суду,  працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.
 2. Взаємодіє з   територіальним   управлінням   державної   судової
  адміністрації в Чернівецькій області, правоохоронними та іншими державними органами,   органами   місцевого   самоврядування,   органами   суддівського самоврядування, іншими установами   й   організаціями,   засобами   масової   інформації   з   питань забезпечення діяльності суду.
 3. В межах повноважень згідно з вимогами Закону України «Про судоустрій та статус суддів» видає накази з кадрових питань щодо працівників апарату суду, у т.ч. помічників суддів (за поданням судді), а саме: про призначення на посади та звільнення з посад, просування по службі, встановлення рангів державного службовця, надання відпусток, застосування до них заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, проведення щорічної оцінки та проходження атестації, а також з адміністративно-господарських питань (відрядження, направлення на підвищення кваліфікації).
 4. Розробляє штатний розпис суду, визначає структуру підпорядкованого йому апарату суду, створює відділи, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату суду.
 5. Відповідними наказами утворює та затверджує склад конкурсної та атестаційної комісій.
 6. Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки
  оперативних нарад, виконання інших завдань.
 7. За дорученням голови   суду   проводить   оперативні   наради,
  організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій тощо.
 8. Здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та
  соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду, їх медичного обслуговування .
 9. Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності
  суддів та працівників апарату  суду,     умов  оплати їх  праці,  належного фінансування    суду,    інформаційно-нормативного    забезпечення   судової діяльності.
 10. Організовує розробку і подання на затвердження в установленому
  порядку кошторису витрат на утримання суду.
 11. Вживає заходів   організаційного   характеру   для   підтримання
  приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування,
  проведення   капітального  та  поточного  ремонтів,   технічного   оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування.
 12. Здійснює організаційне забезпечення ведення планово-фінансової та
  бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку.
 13. Організовує ведення діловодства в суді згідно Інструкції з діловодства та несе персональну відповідальність за безперебійне функціонування АС «Діловодство».
 14. Забезпечує зберігання та використання штампів і печаток суду,
  товарно-матеріальних цінностей та документації суду.
 15. Забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони
  праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил
  внутрішнього трудового розпорядку.
 16. Вносить пропозиції голові суду щодо удосконалення організації
  діяльності суду.
 17. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби;
 18. Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду
  щодо забезпечення діяльності суду.

Заступник керівника апарату:

 1. У разі відсутності керівника апарату здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організованість та злагодженість у роботі відділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.
 2. Взаємодіє з територіальним управлінням державної судової адміністрації у Чернівецькій області, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду.
 3. Організовує ведення діловодства в суді відповідно до Інструкції з діловодства.
 4. Організовує складання проектів планів роботи суду, погоджує їх, організовує контроль за ходом їх виконання.
 5. Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань.
 6. За дорученням керівника апарату та голови суду проводить оперативні наради, організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій тощо.
 7. Організовує спільну роботу працівників апарату суду в ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до компетенції обох відділів, працівників апарату суду.
 8. Здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду, медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування, забезпечення благоустроєним житлом.
 9. Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, умов оплати їх праці, належного фінансування суду, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності.
 10. У разі відсутності керівника апарату організовує розробку і подання на затвердження в установленому порядку штатного розпису і кошторису витрат на утримання суду.
 11. Подає керівнику апарату пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату суду.
 12. На час відсутності керівника апарату здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті суду.
 13. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду пропозиції щодо її вдосконалення.
 14. У разі відсутності керівника апарату контролює ведення кадрового діловодства провідним спеціалістом по кадрах та загальних питаннях, організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді.
 15. У разі відсутності керівника апарату призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.
 16. Очолює конкурсну та атестаційну комісію суду.
 17. Організовує роботу   з   навчання   та   підвищення   кваліфікації працівників апарату суду, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів.
 18. Уживає заходів   організаційного   характеру   для   підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного  ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних  умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування.
 19. Здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, роботи бібліотеки суду, а також планово-фінансової та бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку.
 20. Забезпечує організацію судового процесу.
 21. Забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил внутрішнього трудового розпорядку.
 22. Вносить пропозиції голові суду щодо удосконалення організації діяльності суду.
 23. Забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду.
 24. Кожен звітний період проводить аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.
 25. Виконує доручення керівника апарату щодо організації роботи суду з кадровим резервом, формування кадрового резерву на посади в апараті суду, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду та керівникові апарату пропозиції щодо її вдосконалення.
 26. Організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників суду.
 27. Здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи суду з розгляду звернень. За дорученням керівника апарату та голови суду розглядає та готує проекти відповідей на них.
 28. Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду щодо забезпечення діяльності суду.
 29. Виконує інші доручення керівника апарату і голови суду.
 30. Заміщує на час відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами керівника апарату суду.

Відділ по роботі з персоналом:

 1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Господарському суді Чернівецької області.
 2. Приймає участь у забезпеченні організаційного розвитку суду.
 3. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.
 4. Готує проекти наказів з кадрових питань, здійснює їх облік і реєстрацію.
 5. Вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом суду.
 6. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом.
 7. Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців суду, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.
 8. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.
 9. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в суді та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби.
 10. Розробляє піврічні плани роботи з кадрами, формує замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців.
 11. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.
 12. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.
 13. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору
 14. Приймає участь у розробці спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»
 15. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.
 16. За дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в суді.
 17. Разом з іншими структурними підрозділами суду:
  • приймає участь в розробки положень про структурні підрозділи;
  • приймає участь в опрацюванні штатного розпису суду;
  • забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до  професійної компетентності та стимулює просування по службі з  урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх  посадових обов’язків;
  • організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді.
 18. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату суду.
 19. Здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату суду.
 20. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду.
 21. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів апарату суду.
 22. Обчислює стаж роботи та державної служби.
 23. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу суду державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.
 24. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.
 25. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку суду, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.
 26. Оформляє і видає державним службовцям службові посвідчення.
 27. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу суду.
 28. Формує і веде особові справи працівників суду, включаючи ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців, Єдиної інформаційної системи обліку суддівських кадрів.
 29. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років працівників суду та наданням додаткової відпустки за стаж роботи на державній службі.
 30. Формує графік відпусток персоналу суду, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу та веде їх облік.
 31. .Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників суду.
 32. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.
 33. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.
 34. Готує розпорядчі документи про відрядження персоналу суду.
 35. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу суду.
 36. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.
 37. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 38. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби  в апараті суду.
 39. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.
 40. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі та проведенні оцінювання виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань.
 41. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних працівників  в суді.
 42. В межах своєї компетенції забезпечує надання відомостей за запитами на інформацію з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Господарському суді Чернівецької області.
 43. Здійснює контроль за своєчасним поданням працівниками суду листків про тимчасову непрацездатність, довідок про догляд за хворими та інших документів, що підтверджують правомірність відсутності працівників суду на роботі.
 1. Здійснює контроль за дотриманням державними службовцями суду Закону України “Про державну службу” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
 2. Готує матеріали щодо заохочення та нагородження працівників суду та веде облік  заохочень та нагороджень працівників суду.
 3. Оформлює документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
 4. Здійснює роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці.
 5. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Планово-фінансовий відділ:

 1. веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно - правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 2. складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.
 3. здійснює поточний контроль за:

    4. забезпечує дотримання вимог нормативно - правових актів щодо:

    5. забезпечує:

Відділ документального та інформаційного забезпечення:

 1. забезпечує належну організацію роботи з документами в апараті суду, правильність їх оформлення та своєчасність проходження, приймання і експедиційної обробки;
 2. аналізує, опрацьовує та доставляє службову кореспонденцію відповідним адресатам;
 3. впроваджує передові технології організації роботи з документами в суді;
 4. забезпечує опрацювання, друкування, тиражування матеріалів та документів, пов'язаних із діяльністю суду; забезпечує розсилання в установленому порядку судових рішень, а також судових повідомлень та викликів;
 5. забезпечує підготовку і складання документів відповідно до чинного законодавства України та інструкції з діловодства у суді;
 6. організовує користування, облік та зберігання документів суду, комплектування архіву, підготовку документів та архівних справ для передачі їх у встановленому порядку на постійне зберігання чи знищення, а також забезпечує дотримання режиму секретності;
 7. забезпечує функціонування, методичне і технологічне ведення відповідних баз даних інформаційних комп'ютеризованих систем індивідуального та колективного користування; здійснює інформаційно-технічне забезпечення судових засідань, зборів суддів;
 8. забезпечує функціонування автоматизованої системи документообігу суду, автоматизованого розподілу справ між суддями; забезпечує заходи взаємодії суду із засобами масової інформації;
 9. забезпечує підготовку та поширення матеріалів про діяльність суду;
 10. вивчає та узагальнює питання, які порушуються громадянами в їх зверненнях відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян";
 11. організовує доступ до публічної інформації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 12. здійснює інформаційне наповнення веб-сайта суду;
 13. забезпечує надсилання електронних копій судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень;
 14. отримання, реєстрація та направлення електронної пошти;
 15. дотримання встановленого процесуального порядку направлення апеляційних та касаційних скарг;
 16. складання зведеної номенклатури справ суду;
 17. оформлення та зберігання номенклатурних справ суду;
 18. ведення статистики суду;
 19. проведення іншої роботи для забезпечення діяльності суду;
 20. введення об'єктів автоматизації в експлуатацію;
 21. неухильне додержання та виконанням вимог нормативно-технічної документації по роботі з обладнанням, комп’ютерними системами, програмними комплексами, що використовуються працівниками під час покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 22. проведення робіт з побудови комп’ютерних мереж;
 23. проведення робіт з встановлення (переустановлення) технічних засобів та комп’ютерних програм;
 24. заходи щодо запобігання неплановим зупинкам комп’ютерного обладнання, оргтехніки та інших технічних засобів;

Відділ аналітично-статистичної роботи та ведення архіву:

 Основним завданням відділу є:

− інформаційно-аналітичне забезпечення суду, суддів та працівників апарату суду;

− вивчення та узагальнення судової практики вирішення окремих категорій справ;

− ведення судової статистики, підготовка та подання статистичних звітів та аналітичних довідок до вищестоящих інстанцій;

− характеристика та аналіз основних показників судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики до доповідних записок про роботу суду за підсумками роботи за півріччя та рік;

− дослідження судової статистики розгляду заяв та скарг, поданих в порядку ГПК України;

− формування базових показників роботи суду за півріччя та рік;

− проведення узагальнення стану, якості здійснення судочинства в суді;

− контроль заповнення статистичних карток обліку судових справ відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення судової статистики місцевими господарськими судами України;

− надання статистичної інформації про роботу суду для розміщення на офіційному веб-сайті.

− реєстрація апеляційних та касаційних скарг.

− формування матеріалів оскаржуваних справ для подальшої передачі до відділу документального та інформаційного забезпечення для подальшого надсилання до апеляційної та касаційної інстанції.

− ведення архівної роботи суду.

− виконання інших доручень Голови суду, заступника голови суду, керівника апарату, заступника керівника апарату.

Відповідно до основних завдань, визначених Положенням, відділ:

− щоквартально та щомісячно готує та подає звітність щодо результатів розгляду справ господарським судом Чернівецької області;

− здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення суддів та працівників апарату суду;

− забезпечує належне функціонування, своєчасне оновлення, наповнення електронної папки суду “Інформаційно-аналітичне забезпечення”;

− в межах своєї компетенції забезпечує надання статистичних відомостей за запитами на інформацію з урахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в господарському суді Чернівецької області.

− контролює проходження документів (постанов Верховного Суду інформаційних, оглядових листів, запитів) для узагальнення судової практики в установленому порядку;

− здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, Верховного Суду, облік та зберігання актів законодавства та судової практики;

− готує та направляє аналітичні довідки по окремих категоріях спорів відповідно до доручень Верховного Суду, Західного апеляційного господарського суду, голови суду та згідно з планами роботи суду;

− формує базові показники роботи суду за півріччя та рік на основі вихідних даних автоматизованої системи діловодства;

− контролює заповнення статистичних карток обліку судових справ відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення судової статистики місцевими господарськими судами України;

− здійснює аналіз судової практики щодо стану здійснення судочинства (результати розгляду справ та перегляду їх в апеляційному та касаційному порядку);

− забезпечує статистичною інформацією суддів та працівників апарату суду;

− реєстрація апеляційних та касаційних скарг, оформлення матеріалів судових справ для подальшого надсилання до вищих інстанцій.

− за результатами повернення справ із апеляційної чи касаційної інстанції готує картки перегляду справ у вищевказаних інстанціях та копії процесуальних документів в розрізі по суддях;

− подає пропозиції керівництву суду стосовно вдосконалення форм і методів організації діяльності суду;

− готує аналітичні, статистичні дані щодо характеристики основних показників судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики до доповідних записок про роботу суду за підсумками роботи за півріччя, рік;

− досліджує судову статистику розгляду заяв та скарг, поданих в порядку ГПК України;

− подає довідкові, інформаційні матеріали голові суду, керівнику апарату суду про хід виконання планів роботи суду, відділу та з інших питань, що належать до його компетенції;

− бере участь у підготовці планів роботи суду;

− інформує суддів та працівників суду про зміни щодо ведення статистично-облікової документації;

− організовує роботу архіву суду та здійснює контроль за додержанням вимог щодо ведення діловодства. 

− розроблення номенклатури суду.

 Сектор господарського забезпечення:

 1. Забезпечує утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службові приміщення;
 2. Здійснює заходи щодо охорони службових приміщень і майна, контролює дотримання охоронно-пропускного режиму в приміщенні господарського суду;
 3. Стежить за належним утриманням державних символів у службових приміщеннях суду;
 4. Здійснює контроль за порядком в приміщенні, дотриманням техніки безпеки і протипожежних правил, раціональним використанням канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей;
 5. Проводить заходи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності суду;
 6. Проводить заходи щодо забезпечення формування бібліотечного фонду суду;
 7. Забезпечує своєчасний ремонт майна приміщень суду;
 8. Забезпечує структурні підрозділи суду необхідними меблями, засобами оргтехніки, канцелярським приладдям, бланками, картками тощо;
 9. Налагоджує безперебійне функціонування систем життєзабезпечення приміщень суду;
 10. Подає пропозиції керівництву суду щодо закріплення приміщень, номерів службових телефонів за суддями та іншими працівниками суду;
 11. Проводить заходи з дотримання Закону України «Про охорону праці» та правил протипожежного захисту суддями та працівниками суду, готує план евакуації працівників суду в разі аварії чи пожежі;
 12. Здійснює контроль за належним збереженням та використанням матеріальних цінностей суду;
 13. Здійснює контроль використання світла, газу та води;
 14. Несе повну матеріальну відповідальність за облік, стан, цілісність і належне збереження матеріальних цінностей суду;
 15. Бере участь у забезпеченні суду предметами господарського вжитку, бланками встановленої форми та канцелярським приладдям;
 16. Забезпечує збереження складських товарно-матеріальних цінностей, додержується режиму зберігання, веде облік складських операцій; забезпечує правильність оформлення та здачі прибутково-витратних документів, здійснює відповідну звітність;
 17. Бере участь у проведенні щорічної інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та інших матеріалів;
 18. Присвоює інвентарні номери основним засобам, малоцінним та швидкозношуваним предметам;
 19. Стежить за строками служби товарно-матеріальних цінностей;
 20. Підтримує територію та приміщення господарського суду в стані, що відповідають встановленим санітарно-гігієнічним вимогам.

Служба судових розпорядників:

Працівники служби мають право:

1) за дорученням головуючого судді робити зауваження учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, у разі порушення ними встановлених правил або невиконання розпоряджень головуючого в судовому засіданні, вимагати від таких осіб додержання порядку та вживати відповідних заходів щодо усунення порушень;

2) звертатися до Служби судової охорони, Національної поліції України, Національної гвардії України у випадках порушень громадського порядку в приміщенні суду та з метою затримання осіб, які чинять протиправні дії;

3) видаляти із зали судового засідання за розпорядженням головуючого судді осіб, які відмовляються виконувати його законні вимоги, проявляють неповагу до суду та порушують процесуальний порядок здійснення судочинства;

4) видаляти із приміщення суду за розпорядженням голови суду осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок у приміщенні суду.

У разі неможливості видалення правопорушника з приміщення суду судовий розпорядник повинен звернутися до Служби судової охорони.

Працівники служби зобов'язані:

1) забезпечувати неухильне виконання розпоряджень головуючого судді;

2) забезпечувати належний стан зали судового засідання, підготовку її до слухання справи й доповідати про готовність головуючому судді;

3) визначати з урахуванням кількості місць конкретні місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутніми в залі судового засідання;

4) оголошувати про вхід суду до зали судового засідання і вихід з неї та пропонувати всім присутнім встати;

5) запрошувати за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання свідків, експертів;

6) запрошувати за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання інших учасників судового процесу;

7) за розпорядженням головуючого судді приймати від учасників судового процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи, і передавати їх головуючому судді під час судового засідання;

8) забезпечувати дотримання вимог процесуального законодавства учасниками судового засідання;

9)  вживати заходів до обмеження входу до зали судового засідання сторонніх осіб;

10) сприяти доступу до приміщень суду та зали судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав;

11) виконувати інші розпорядження головуючого судді, пов'язані із створенням умов, необхідних для розгляду справи;

12) забезпечувати взаємодію з працівниками Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби судової охорони;

13) вживати заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання;

14) забезпечувати виконання вимог процесуального законодавства щодо надання особам, які беруть участь у судовому засіданні, пам'яток про їхні права та обов'язки, що передбачені процесуальним законодавством України.

Працівники служби не повинні допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби, заподіяти шкоду підприємствам, установам, організаціям і громадянам, принизити їхню честь та гідність, а також вчинення інших неправомірних дій, що можуть негативно вплинути на рівень довіри громадян до судової влади в Україні.

Працівники служби у випадку невиконання чи неналежного виконання своїх посадових обов'язків несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Працівники служби під час виконання своїх обов'язків та завдань взаємодіють з ДСА України, її територіальним управлінням, працівниками апарату суду та іншими підприємствами, установами, організаціями, у тому числі зі Службою судової охорони, Національною поліцією України, Національною гвардією України.

Прессекретар:

Прессекретар з метою забезпечення зв’язків з засобами масової інформації:

1.Здійснює аналіз цільової аудиторії суду, вивчення громадської думки з метою вирішення комунікативних задач.

2.Забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), сприяє формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність суду.

3.Забезпечує, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій, періодичних видань щодо діяльності суду, готує вітальні листівки та привітання до святкових дат.

4.Забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту суду відповідно до вимог чинного законодавства та здійснює аналіз ефективності цієї роботи.

5.Бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення.

6.Бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на публічну інформацію, відповідно до компетенції.

7.Досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах та проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва суду.

8.Готує та надає керівництву суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність  суду, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ.

9.Направляє в ЗМІ прес-релізи та копії офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із керівництвом суду.

10.Бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду.

11.Організовує методичну допомогу працівникам апарату суду з питань застосування законодавства в інформаційній сфері.

12.Здійснює моніторинг публікацій у ЗМІ щодо питань діяльності суду.

13.Аналізує та узагальнює досвід взаємодії суду з громадськістю і ЗМІ.

14.Виконує вимоги Інструкції з діловодства в господарських судах України та є відповідальним за збереження наданих йому службових документів, а також за нерозголошення інформації, що містяться в них.

15.Забезпечує організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої її роботи.

16.Виконує свою роботу у взаємодії з працівниками інших структурних підрозділів.

17.Використовує комп'ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості своєї роботи, суду в цілому.

18.Постійно підвищує свій професійний рівень та ділову кваліфікацію.

19.Виконує доручення голови суду, заступника голови суду, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду.             

Прессекретар для виконання покладених на нього обов’язків має право:

- на соціально-правовий захист відповідно до свого статусу;

- користуватися правами і свободами, передбаченими законодавством України;

- брати участь у нарадах та зборах колективу суду;

- підвищувати свій професійний рівень у системі підготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату суду;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи суду у сфері зв’язків з громадськістю та ЗМІ;

- брати участь у плануванні роботи суду у межах своєї компетенції;

- отримувати в установленому порядку від працівників суду документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків;

- залучати в установленому порядку керівників структурних підрозділів суду, спеціалістів до підготовки документів та заходів у сфері зв’язків з громадськістю та ЗМІ;

- представляти інтереси суду в засобах масової інформації.