flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Очолює Господарський суд Чернівецької області голова суду, який здійснює адміністративні повноваження, передбачені ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 24 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та з метою належної організації роботи господарського суду голова суду визначає адміністративні повноваження заступників голови суду. Частиною 1 статті 25 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

На заступників голови місцевого господарського суду покладається, здебільшого, здійснення частини адміністративних повноважень голови суду. Це, зокрема, контроль за роботою по зверненню судових рішень до виконання; надання допомоги суддям в підготовці аналітичних документів; аналіз та узагальнення причин судових помилок.

З метою розмежування адміністративних повноважень голови суду та його заступника, головою господарського суду Чернівецької області було видано відповідний наказ №49 від 10 листопада 2017 року, яким визначені наступні повноваження : наказ №49 від 10 листопада 2017 року 

Голова Господарського суду Чернівецької області Желік Борис Євграфович:

 1. Здійснює загальне організаційне керівництво діяльністю суду;
 2. Забезпечує скликання зборів суддів у випадках, передбачених чинним законодавством, але не рідше одного разу на три місяці; визначає порядок денний зборів суддів;
 3. Забезпечує виконання прийнятих зборами суддів рішень;
 4. Представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та юридичними особами в т.ч. правоохоронними та контролюючими органами;
 5. Координує взаємодію суду з Державною судовою адміністрацією України, Верховним судом, апеляційними судами та іншими органами державної влади з питань діяльності суду;
 6. Визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;
 7. Контролює ефективність діяльності апарату суду, надає погодження керівнику територіального управління Державної судової адміністрації України на призначення на посаду керівника апарату суду та заступника керівника апарату суду;
 8. Вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 9. Видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;
 10. Повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний термін з дня їх утворення;
 11. Контролює ведення та аналіз судової статистики;
 12. Здійснює аналіз дотримання суддями процесуальних строків та вимог процесуального законодавства;
 13. Координує роботу щодо проведення в суді вивчення та узагальнення судової практики;
 14. Організовує роботу з вивчення підстав скасування судових рішень;
 15. Здійснює контроль за організацією роботи з питань цивільної оборони та мобілізації;
 16. Організовує роботу щодо забезпечення безбар'єрного доступу до суду людей з особливими потребами та маломобільних груп населення;
 17. Згідно затвердженого графіку проводить особистий прийом громадян та представників юридичних осіб;
 18. З метою висвітлення роботи налагоджує ефективну співпрацю з засобами масової інформації і громадськістю, координує роботу судді-спікера та прес-секретаря суду;
 19. Організовує роботу з виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»;
 20. Забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів;
 21. Має право підпису на фінансових документах та фінансовій звітності;
 22. Звітує перед зборами суддів щодо виконання своїх адміністративних повноважень;
 23. Здійснює інші повноваження, передбачені законом.

 

 Заступник голови господарського суду Чернівецької області Ніколаєв Михайло Ілліч: 

 1. Виконує обов'язки голови суду в разі його відсутності;
 2. Організовує роботу по проведенню навчальних занять з підвищення кваліфікації суддів, помічників суддів та працівників апарату суду;
 3. З метою висвітлення роботи суду організовує співпрацю та партнерство з засобами масової інформації, налагоджує комунікацію з громадськістю, забезпечує функціонування офіційного веб-сайту суду;
 4. Здійснює аналіз справ, провадження у яких зупинено, контролює питання вжиття заходів для поновлення провадження у тих випадках, коли підстави для зупинення провадження у справі відпали;
 5. З метою підвищення якості судочинства координує роботу апарату щодо інформаційно-аналітичного забезпечення суддів
 6. Разом з Головою суду:
  • контролює ведення та аналіз судової статистики;
  • координує роботу щодо проведення в суді вивчення та узагальнення судової практики;
  • проводить роботу щодо вивчення підстав скасування судових рішень;
 7. Відповідно до затвердженого головою суду графіку, проводить особистий прийом громадян та юридичних осіб;
 8. Здійснює нагляд за дотриманням суддями норм процесуального законодавства в частині строків порушення та вирішення спорів;

 9.  Контролює строки та періодичність підвищення кваліфікації суддів в Національній школі суддів України;

 10. Складає графік відпусток суддів та контролює дотримання суддями цього графіку;

 11. Вносить голові суду письмові пропозиції щодо поліпшення організації роботи та виконання завдань суду;
 12. Звітує перед зборами суддів щодо виконання своїх адміністративних повноважень;
 13. За дорученням голови суду виконує інші повноваження організаційного та адміністративного характеру щодо належної організації діяльності суду;

 14. Має право підпису на фінансових документах та фінансовій звітності.