flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів, оформлене протоколом №1 від 23.01.2017 року

ПРОТОКОЛ  № 1

зборів суддів господарського суду Чернівецької області

23 січня 2017 року                                                          м. Чернівці

Присутні: Желік Б.Є. (голова суду), судді Паскарь А.Д., Байталюк В.Д., Гончарук О.В., Гурин М.О., Дутка В.В., Ковальчук Т.І., Марущак І.В., Миронюк С.О., Ніколаєв М.І., Проскурняк О.Г., Тинок О.С., Швець М.В.

 

Зборами одноголосно обрано голову зборів – Желіка Б.Є.

 та  секретаря зборів – Ковальчук Т.І.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Звіт керівника апарату господарського суду про його діяльність за 2016 рік.
 2. Аналіз навантаження суддів і дотримання спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу.
 3. Стан введення помічниками суддів до АС “Діловодство” повних текстів процесуальних документів та відправку суддями процесуальних документів до ЄДРСР.
 4. Аналіз дотримання строків призначення справ до розгляду суддями, термінів вирішення спорів, надсилання процесуальних документів учасникам судового процесу.
 5. Про заходи з проведення виборів делегата на ХІV позачерговий з’їзд суддів України.
 6. Аналіз причин скасування судових рішень у справах, що повернулися у грудні 2016 року з апеляційного та касаційного перегляду.

 

Збори відкрив голова зборів суддів голова господарського суду Чернівецької області Желік Б.Є., який повідомив про повноважність зборів суддів та запропонував затвердити порядок денний.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний (рішення прийнято одноголосно).

 

СЛУХАЛИ:

По першому питанню:

Керівника апарату господарського суду Кожокар М.Г. зі звітом про її діяльність за 2016 рік (Звіт додається).

В обговореннях виступили:

1) голова суду Желік Б.Є.,  який сказав, що в 2016 році апаратом суду було виконано практично всі заплановані заходи та поточні доручення і завдання, забезпечено дотримання строків та спеціалізації при автоматичному розподілі судових справ, керівник апарату здійснював постійний контроль за діяльністю підпорядкованих відділів, служб і працівників, дотриманням ними трудової дисципліни, що позитивно позначилося на результатах роботи суду. Апарат працює чітко, системно, розроблені і виконуються заходи з підвищення кваліфікації секретарів судових засідань, помічників, фахівців інших підрозділів.

Покращилася робота з внесення до ЄДРСР процесуальних документів, посилено контроль за своєчасним проставленням ознаки “ДНЗС” судових актів, на належному рівні організовано роботу з представниками сторін та іншими відвідувачами, результатом чого є відсутність скарг на дії працівників апарату.

Заслуговує схвалення робота керівника апарату суду із забезпечення дотримання антикорупційного законодавства, так, у суді в звітному році (як і в попередніх роках) відсутні прояви корупції, проводяться тематичні навчання, налагоджено зв’язок з громадськістю, зокрема, корисним є проведення Дня відкритих дверей для підвищення довіри суспільства до суду.

Разом з тим, голова суду відзначив, що  в роботі апарату суду є певні ділянки і напрямки, яким у поточному році необхідно приділити додаткову увагу. Зокрема, в 2016 році було прийнято на роботу кілька нових спеціалістів, які потребують посиленої уваги з боку керівництва апарату суду в аспекті підвищення їх професійної підготовки, набуття практичних навичок роботи в господарському суді. Потребує підсиленого контролю з боку керівника апарату суду забезпечення адекватного функціонування автоматизованої системи документообігу суду. Так, в звітному році мали місце помилки в налаштуваннях названої системи, що призвело до порушення спеціалізації під час розподілу двох судових справ. Також необхідно більше уваги приділяти розподілу справ, визначення категорії яких викликає труднощі, зокрема, відповідальному працівнику суду потрібно проводити консультації з головами судових колегій для присвоєння спору правильної категорії. Борис Євграфович вказав також на те, що потребує кращого освоєння система обліку спеціалізованого кадрового діловодства “Кадри-веб”, є певні питання щодо дотримання графіку відпусток, зокрема, надання відпусток повинно бути організовано у цілковитій відповідності до чинного законодавства та затвердженого графіку відпусток з тим, щоб не утворювалася велика кількість невикористаних днів відпусток у суддів і  працівників апарату.

В цілому по результатах заслуховування звіту керівника апарату суду голова суду Б.Є.Желік вважає, що робота Кожокар М.О. у звітному 2016 році є доброю.

2) судді Ніколаєв М.І., Гурин М.О., Тинок О.С., які теж вважають роботу керівника апарату Кожокар М.О. доброю і підтримали відповідну пропозицію голови суду.

 

По другому питанню:

Голову господарського суду Желіка Б.Є., який довів до відома суддів надані начальником відділу документального забезпечення та аналітичної роботи Доросевичем М.С. відомості стосовно навантаження на суддів за 2016 рік. Подана інформація відображає помісячне навантаження впродовж звітного року в розрізі колегій суддів та по кожному судді окремо. Четверо суддів у 2016 році не здійснювали судочинство в зв’язку із закінченням п’ятирічного строку, на який їх було призначено (Марущак І.В., Гурин М.О., Байталюк В.Д., Тинок О.С.). Протягом листопада-грудня 2016 року справи не розподілялися судді Паскарю А.В. (за два місця до досягнення 65-річного віку).

Навантаження працюючих суддів на кінець року є відносно рівномірним і коливається в межах 0,88 (голова суду)-0,74 (суддя Швець М.В.).

За даними звіту керівника апарату суду у 2016 році під час автоматизованого розподілу справ № 926/1314/16, №  926/1319/16, № 926/2737/16, № 926/3767/16 була помилково визначена категорія спору, що призвело до порушення порядку визначення складу суду (спеціалізації). При автоматичному розподілі справ № 926/1516/16, № 926/4705/16 допущено помилки в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду, що призвели до порушення порядку визначення судді. В усіх випадках порушення були усунуті під час повторного автоматичного розподілу справ. Дану інформацію голова суду просить взяти до відома.

 

По третьому питанню:

Голову господарського суду Желіка Б.Є., який ознайомив суддів з результатами проведеної на виконання плану роботи суду на І півріччя 2017 року вибіркової перевірки внесення суддями повних текстів судових рішень до ЄДРСР за 2-ге півріччя 2016 року. Дослідження здійснювалося вибірково по двох визначених випадковим методом справах суддів Желіка Б.Є., Скрипничука І.В., Гончарука О.В., Гушилик С.М., Дутки В.В., Ковальчук Т.І,, Миронюка С.О., Ніколаєва М.І., Паскаря А.Д., Проскурняка О.Г., Швеця М.В., Бутирського А.А. Згідно отриманої в ході аналізу інформації повні тексти судових рішень та інших процесуальних документів вносяться до АС “Діловодство” та надсилаються в ЄДРСР своєчасно. Дану інформацію голова суду просить взяти до відома

 

По четвертому питанню

Голову господарського суду Желіка Б.Є., який повідомив, що відповідальна особа помічник голови суду Стаховська Н.М. провела черговий щоквартальний аналіз дотримання строків призначення справ до розгляду суддями, термінів вирішення спорів, надсилання процесуальних документів учасникам судового процесу. Згідно підготовленої довідки за 4-й квартал 2016 року вибірково перевірено справи суддів Миронюка С.О. (12 справ), Ніколаєва М.І. (13 справ), Швеця М.В. (8 справ), Желіка Б.Є. (5 справ), Ковальчук Т.І. (6 справ), Бутирського А.А. (10 справ).

Перевірка показала, що порушень встановлених ст.ст. 64, 69,87 ГПК України строків не виявлено, порушення провадження у справах здійснюється впродовж 3-х днів з дня надходження позовної заяви, справи розглядаються в межах 2-х місяців, а у передбачених ч. 3 ст. 69 ГПК України випадках – з продовженням строку на 15 календарних днів, відправка документів також здійснюється своєчасно.

 

По п’ятому питанню

Голову господарського суду Желіка Б.Є., який повідомив суддям, що Радою суддів України 10.01.2017 р. прийнято рішення № 1 про скликання ХІV позачергового з’їзду суддів України, який відбудеться 14-15 березня 2017 року у Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац), озвучив попередній перелік питань, що виносяться на обговорення позачергового з’їзду і сказав, що у відповідності до ч. 5 ст. 131 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” делегати на з’їзд суддів України обираються таємним голосуванням на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання з числа суддів відповідних судів або суддів у відставці незалежно від їх місця роботи до виходу у відставку.

Борис Євграфович зазначив, що підготовку до виборів делегата на з’їзд суддів  належить провести аналогічно порядку, визначеному Регламентом зборів суддів господарського суду Чернівецької області, затвердженим зборами суддів господарського суду Чернівецької області (протокол № 7 від 29.04.2014 р.) для виборів вибори голови і заступника голови суду, відповідно до якого на підготовчих зборах сформувати Перелік кандидатів на обрання делегатом, створити лічильну комісію, затвердити форму бюлетеню для таємного голосування та визначити дату проведення зборів з обрання делегата на ХІV позачерговий з’їзд суддів України.

Для вирішення цих питань головуючий зборів запропонував суддям надавати пропозиції щодо висування кандидатур на обрання делегатом на ХІV позачерговий з’їзд суддів України та членів лічильної комісії і надав слово всім присутнім. 

Виступили:

1) судді Миронюк С.О., Швець М.В., які подали пропозицію висунути кандидатом на обрання делегатом на ХІV позачерговий з’їзд суддів України суддю Ніколаєва Михайла Ілліча, відмітили його активну позицію, те, що він є обраним суддею-спікером, має заслужений авторитет в колективі суду та в широких колах юридичної громадськості, в змозі гідно представити на з’їзді суддів колектив нашого суду;

2) суддя Гурин М.О., який запропонував обрати делегатом на ХІV позачерговий з’їзд суддів України суддю Дутку Віталія Володимировича, охарактеризував його як зразкового служителя Феміди, який має значний стаж роботи на посаді судді, високі ділові та особисті моральні якості, користується повагою і визнанням у колективі колег та поза межами господарського суду.

Щодо інших кандидатур пропозицій не надходило, самовисуванців немає.

 

Судді Ніколаєв М.І. та Дутка В.В. подали зборам суддів письмові заяви про згоду балотуватися на виборах делегата ХІV позачергового з’їзду суддів України.

 

Виступили:

1) суддя Паскарь А.Д., який запропонував обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, персонально обрати до комісії суддів Байталюка В.Д., Гурина М.О. та Марущака І.В.

За результатами обговорення кандидатур на обрання до складу лічильної комісії заперечень щодо суддів Байталюка В.Д., Гурина М.О. та Марущака І.В. не було, пропозицій щодо інших кандидатур не надходило.

2) суддя  Ковальчук Т.І., яка сказала, що в порядку підготовки до зборів виготовлено форму бюлетеня для таємного голосування та протоколу про результати таємного голосування, які підлягають затвердженню зборами суддів.

За результатами обговорення зауважень та змін до форми бюлетеня для таємного голосування і протоколу про результати таємного голосування суддями не подано, запропоновано схвалити зазначені в форми в поданій на розгляд зборів редакції.

3) суддя  Паскарь А.Д., який запропонував збори з виборів делегата на ХІV позачерговий з’їзд суддів України призначити на 12-00 год. 02 лютого 2017 року.

 

По шостому питанню щодо причин скасування судових актів у справах, що повернулися у грудні 2016 року з касаційного та апеляційного перегляду:

1) суддю Проскурняка О.Г. у справі № 926/1850/16 за позовом ПАТ “ЕК “Чернівціобленерго” до ТОВ “Компанія “Пелет-ГрупЕко” про стягнення 43919,37 грн. за перевищення договірної величини споживання електричної енергії.

Рішенням від 05.09.2016 р. позов задоволено з посиланням на те, що позивач не виконав усіх умов (зобов’язань) щодо оплати електричної енергії, зокрема, не здійснив планової передоплати за електроенергію на наступний розрахунковий період, що унеможливило збільшення (коригування) договірних величин в установленому порядку. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 18.10.2106 р. рішення залишено в силі, однак постановою Вищого господарського суду України від 13.12.2016 р. рішення місцевого суду і постанову апеляційного суду скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду І інстанції, зазначено, що Правила користування електричною енергією передбачають пріоритетність пропозиції споживача щодо коригування договірних величин споживання електроенергії у разі здійснення ним попередньої оплати додатково заявлених обсягів, а підставою для відмови споживачу у коригуванні (збільшенні) договірних величин згідно з цими Правилами та умовами договору є невиконання споживачами своїх зобов’язань щодо оплати електроенергії за договором, тоді як обставини наявності чи відсутності заборгованості за спожиту електроенергію за період травень 2016 року судами досліджений не повно. На даний час справа перебуває на новому розгляді;

2) суддю Ковальчук Т.І. по справі № 926/138/16 за позовом ТОВ “Едванс Інвест” до ТОВ “Буковина-Інвест-Буд” про зобов’язання виконати умови договору та зустрічним позовом ТОВ “Буковина-Інвест-Буд” до ТОВ “Едванс Інвест”, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні ТОВ “Буковина-Інвест-Буд” Чернівецька міська рада,  про визнання недійсним договору     

Рішенням від 30.06.2016 року, залишеним в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 18.10.2016 р., задоволено первісний позов, зобов’язано ТОВ “Буковина-Інвест-Буд” протягом 30-ти днів з дня набрання рішенням законної сили виконати умови договору про передачу дозвільної документації для здійснення будівництва, в задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Приймаючи рішення, суд виходив з установлених фактів дійсності (відповідності вимогам закону) оспорюваного договору та невиконання його умов відповідачем за первісним позовом.

Постановою Вищого господарського суду України від 14.12.2016 р. скасовано названі судові акти, справу направлено на новий розгляд до господарського суду Чернівецької області.

Підставою для скасування ВГСУ зазначив те, що суди розглядали позовні вимоги за первісним позовом з урахуванням заяви ТОВ “Едванс Інвест” про збільшення позовних вимог немайнового характеру від 16.06.2016 № 48, яка по факту є заявою про зміну предмета позову, що була подана після початку розгляду справи судом по суті. Даною заявою первісний позивач переформулював прохальну частину первісного позову шляхом доповнення її вказівкою на строк 30 днів, протягом якого просить зобов’язати відповідача виконати умови договору.

Однак, зазначила суддя, під час розгляду справи суд дослідив і оцінив названу заяву первісного позивача та встановив, що вона не є заявою про збільшення позовних вимог первісного позову, в ній не змінено ані предмет, ані підстави позову, а лише доповнено позов вказівкою на строк, протягом якого позивач просить зобов’язати відповідача виконати умови договору, що складає предмет первісного позову. Також, скасувавши з мотивів взаємопов’язаності рішення за зустрічним позовом, ВГСУ не врахував, що в даній справі основним спором є визнання договору недійсним, від вирішення якого залежить результати розгляду первісних позовних вимог. На даний час справа перебуває на новому розгляді.

 

За результатами розгляду і обговорення питань порядку денного

 

збори суддів вирішили:

 

 1. Взяти до відома звіт керівника апарату господарського суду Кожокар М.О. про її діяльність за 2016 рік.

 

 1. Визнати роботу керівника апарату суду Кожокар М.О. за 2016 рік доброю.

 

 1. Взяти до відома:

- дані аналізу навантаження суддів і дотримання спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу за 2016 рік;

 - дані перевірки внесення суддями повних текстів судових рішень до ЄДРСР;

- інформацію про дотримання строків призначення справ до розгляду суддями, термінів вирішення спорів, надсилання процесуальних документів учасникам судового процесу.

 

 1. Затвердити Перелік кандидатів на обрання делегатом на ХІV позачерговий з’їзд суддів України від господарського суду Чернівецької області:

 

 1. Обрати лічильну комісію для проведення зборів суддів з виборів делегата на ХІV позачерговий з’їзд суддів України: в кількісному складі – 3 (три) особи, в персональному складі – судді Байталюк Володимир Дмитрович, Гурин Микола Олександрович, Марущак Ілля Васильович.

 

 1. Затвердити форми бюлетеня для таємного голосування та протоколу про результати таємного голосування з виборів делегата на ХІV позачерговий з’їзд суддів України від господарського суду Чернівецької області.

 

 1. 7. Передати лічильній комісії затверджений зборами суддів Перелік кандидатів на обрання делегатом на ХІV позачерговий з’їзд суддів України від господарського суду Чернівецької області.

 

 1. 8. Лічильній комісії до 02 лютого 2017 року забезпечити виготовлення бюлетенів і скриньки для таємного голосування.

 

 1. 9. Збори суддів з виборів делегата на ХІV позачерговий з’їзд суддів України від господарського суду Чернівецької області призначити на 12-00 год. 02 лютого 2017 року.

 

 1. 10. Взяти до відома причини скасування судових актів у справах, що повернулися з апеляційного та касаційного перегляду у грудні 2016 року.

 

Рішення прийняті одноголосно.

 

Додатки:

 1. Реєстраційний список суддів.
 2. Звіт керівника апарату господарського суду Чернівецької області про його діяльність за 2016 рік (на 5-ти арк.).
 3. Відомості стосовно навантаження на суддів господарського суду Чернівецької області (на 12-ти арк.).
 4. Інформація про дотримання строків при виготовленні, внесенні процесуальних документів в ДСС та відправки до ЄДРСР (на 12-ти арк.).
 5. Довідка по результатах аналізу з контролю за дотриманням окремими суддями господарського суду Чернівецької області процесуальних строків, встановлених статтями 64, 69 та 87 ГПК України, по справах, відповідні процесуальні дії у яких здійснено у жовтні-грудні 2016 року (на 7-ми арк.).
 6. Копія рішення Ради суддів України від 10.01.2017 р. № 1.
 7. Перелік кандидатів на обрання делегатом на ХІV позачерговий з’їзд суддів України від господарського суду Чернівецької області.
 8. Письмова згода кандидатів на обрання делегатом на ХІV позачерговий з’їзд суддів (2 арк.).
 9. Форма бюлетеня для таємного голосування з виборів делегата на ХІV позачерговий з’їзд суддів України.
 10. Форма протоколу про результати таємного голосування з виборів делегата на ХІV позачерговий з’їзд суддів України.
 11. Аналіз скасованих судових рішень у справах, що повернулися з апеляційного та касаційного перегляду у грудні 2017 року (на 2-х арк.).

 

 

Голова зборів                                                                                         Б.Є.Желік

    

 

        Секретар зборів                                                                    Т.І.Ковальчук