flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів, оформлене протоколом №3 від 27.02.2017 року

ПРОТОКОЛ  № 3

зборів суддів господарського суду Чернівецької області

27 лютого 2017 року                                                          м. Чернівці

Присутні: Желік Б.Є. (голова суду), Скрипничук І.В. (заступник голови суду), судді Байталюк В.Д., Бутирський А.А., Гончарук О.В., Гурин М.О., Гушилик С.М., Дутка В.В., Ковальчук Т.І., Марущак І.В., Миронюк С.О., Ніколаєв М.І., Проскурняк О.Г., Тинок О.С., Швець М.В.

 

Зборами одноголосно обрано голову зборів – Желіка Б.Є.

 та  секретаря зборів – Ковальчук Т.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт голови суду про роботу в 2016 році. Підсумки роботи господарського суду за 2016 рік та обговорення завдання на І півріччя 2017 року.
 2. Аналіз якості роботи суддів за 2016 рік.
 3. Аналіз причин скасування судових рішень, що повернулися у січні 2017 року з апеляційного та касаційного перегляду.

 

Збори відкрив голова зборів Желік Борис Євграфович, який повідомив про повноважність зборів суддів та запропонував затвердити порядок денний.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний (рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно).

 

СЛУХАЛИ:

По першому питанню: голову господарського суду Желіка Б.Є., який доповів зборам суддів про роботу керівництва суду із забезпечення здійснення судочинства в господарському суді у 2016 році, повідомив про кількість розглянутих справ та постановлених рішень у розрізі категорій спорів, показники навантаження на суддів. Голова суду довів до учасників зборів інформацію про проведену ним роботу із забезпечення дотримання суддями вимог процесуального закону щодо строків надсилання учасникам провадження рішень та ухвал у справі, внесенню повних текстів до ЄДРСР, зазначив, що увага приділяється постійному моніторингу виконання відповідних вимог та обговоренню їх на зборах суддів, у результаті чого порушень строків надсилання процесуальних документів у суді практично не допускається, а випадки несвоєчасного внесення судових актів до ЄДРСР є поодинокими і не залишаються без відповідного реагування з боку голови суду і зборів суддів. Так, щоквартально помічник голови суду Стаховська Н.М. проводить вибіркові перевірки дотримання суддями процесуальних строків по матеріалах розглянутих судових справ та складає відповідні довідки. Канцелярія забезпечує моніторинг своєчасності внесення процесуальних актів до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Борис Євграфович також доповів зборам суддів, що впродовж 2016 року його робота була спрямована на забезпечення виконання судом плану роботи на І та ІІ півріччя 2016 року, виконання завдань і доручень, які надходили з Вищого господарського суду України та Львівського апеляційного господарського суду, а також від Ради суддів України. В результаті судом виконано план роботи на 2016 рік в цілому, забезпечено виконання доручень судів вищих інстанцій і Ради суддів України, а також вимог постанови пленуму Вищого господарського  суду України від 25.02.2016 р. № 1 “Про підсумки роботи господарських судів України в 2015 році та завдання на 2016 рік”.

У звітному році, доповів голова суду, ним приділялася увага покращенню матеріально-технічного забезпечення суду, проведенню судових засідань з використанням системи відеоконференцзв’язку, здійснювався контроль за підвищенням кваліфікації суддів та проходження ними навчання у регіональному відділенні Національної школи суддів, під контролем голови суду керівник апарату забезпечив належну організацію роботи апарату господарського суду, забезпечено також належну трудову і виконавську дисципліну, чітку роботу помічників суддів та секретарів судових засідань, функціонування підрозділів, які забезпечують процес судочинства та роботу всього апарату суду.

У полі зору голови суду постійно перебували питання розгляду усних та письмових звернень фізичних та юридичних осіб, питань реалізації Стратегії розвитку судової влади України на 2015-2020 роки, Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії ради суддів України, боротьби з корупцією, декларування суддями і працівниками апарату суду майна, доходів і фінансових зобов’язань за новими правилами. В результаті проявів корупції в господарському суді немає, електронне декларування проведено повно і своєчасно.

Борис Євграфович також сказав, що значну увагу ним було приділену покращенню іміджу суду, підвищення його авторитету, доступності до громадськості. Для цього проводилися дні відкритих дверей, надано сприяння роботі судді-спікера, підготовлено низку інформаційних повідомлень на веб-сторінці суду та інтерв’ю з засобах масової інформації.

Голова суду доповів, що веде безпосередній прийом громадян, під його контролем перебуває робота з розгляду звернень, скарг і запитів до суду, забезпечено наповнення та оперативне оновлення інформаційної панелі для відвідувачів суду. Так, у 2016 році судом було отримано і розглянуто 87 письмових звернень та 120 усних письмових звернень від фізичних та юридичних осіб, у тому числі запити стосовно розгляду судових справ, публічної інформації тощо. На всі запити були своєчасно надані мотивовані та обґрунтовані відповіді згідно вимог законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, “Про звернення громадян”, “Про доступ до судових рішень” та інших нормативно-правових актів. Скарг на дії суддів у звітному році не надходило.

Голова суду доповів також про проведену роботу з покращення інформаційного наповнення веб-сторінки господарського суду Чернівецької області, її постійного оновлення, публікації актуальної інформації про події в суді та загалом у сфері судочинства.

Борис Євграфович відзвітував перед зборами про основні статистичні показники роботи в звітному році, зазначив про кількість справ, що надійшли та були розглянуті в 2016 році, та про їх розподіл по категоріях спорів, причини скасування окремих судових актів, зауважив, що в звітному році зменшилася кількість реагувань на виявлені в ході розгляду судових справ випадки порушення законності в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, закликав покращити роботу в даному напрямку.

Характеризуючи кількісні показники розглянутих судових справ, голова суду зазначив, що згідно даних Статистичного бюлетеня господарських судів України за 2016 рік стабільність судових рішень, прийнятих суддями господарського суду Чернівецької області, склала 98,6%, тобто в апеляційному та касаційному порядку в 2016 році було скасовано та змінено 1,4% процесуальних актів, постановлених суддями нашого суду, що на 0,3% менше аніж в 2015 році (скасовано 1,7% від загальної кількості судових актів) і що є найкращим показником серед місцевих господарських судів України.

Також голова суду зупинився на питаннях, які розглядалися пленумом Вищого господарського суду України 03.02.2017 р., зазначив, що серед пріоритетних на 2017 рік завдань для господарських судів пленум визнав спрямування зусилля суддів усіх інстанцій на відповідальне ставлення до здійснення правосуддя, підвищення його якості й доступності та дотримання найкоротших строків розгляду справ; систематичне обговорення питань практики застосування законодавства; вивчення та узагальнення практики вирішення спорів Верховним Судом України та Вищим господарським судом України; активну участь у наданні висновків щодо проектів законодавчих актів, що стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних з функціонуванням судової системи України, і в підготовці проектів роз’яснень Вищого господарського суду України з питань застосування господарськими судами законодавства у вирішенні справ; проведення роботи із забезпечення реалізації норм законів України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, “Про запобігання корупції”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, “Про державну службу” та нового Закону України “Про судоустрій і статус суддів”. З метою створення позитивного іміджу судової системи кожен господарський суд повинен вживати активних заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної відкритості.

На завершення звіту голова суду зазначив, що план роботи господарського суду на І півріччя 2017 року складено з урахуванням відповідних вимог пленуму ВГСУ та планів роботи Вищого господарського суду України і Львівського апеляційного господарського суду на поточний період, наголосив, що основними завданнями суду на 2017 рік є забезпечення ефективного і своєчасного розгляду судових справ, систематичне обговорення на зборах суддів стану здійснення правосуддя, питань щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду, питань щодо практики застосування законодавства, розробка пропозицій щодо вдосконалення судової практики і законодавства та подання їх до Вищого господарського суду України, здійснення аналізу навантаження суддів і дотримання їхньої спеціалізації при розподілі справ автоматизованої системою документообігу, інформування ВГСУ про помилки в і недоліки в роботі цієї системи. Також до основних завдань відносяться здійснення аналізу скарг на дії суддів і працівників апарату суду та вжиття заходів щодо усунення причин їх виникнення, здійснення постійного контролю за дотриманням процесуальних строків під час розгляду справ, за станом справ, зупинених провадженням, за дотриманням вимог законодавства про державну службу  та боротьбу з корупцією, дотриманням суддями Кодексу суддівської етики,  підвищення рівня трудової та виконавської дисципліни, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату судів, щодо реалізації Стратегії розвитку судової влади України на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20.05.2016 № 276/2015, та Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України (рішення Ради суддів України від 30.11.2012 № 72).

 

В обговореннях виступили:

Заступник голови суду Скрипничук І.В., судді Гурин М.О., Гончарук О.В., які запропонували взяти до відома результати роботи господарського суду Чернівецької області за 2016 рік, визнати роботу голови господарського суду Желіка Б.Є. за звітний період доброю, забезпечити в 2017 році виконання всіх заходів з плану роботи суду та вимог Вищого господарського суду України, забезпечити виконання завдань, поставлених перед господарськими судами пленумом Вищого господарського суду України у постанові від 03.02.2017 р. № 1 “Про підсумки роботи господарських судів України в 2016 році та завдання на 2017 рік”, підвищити якість роботи та посилити особисту відповідальності суддів за своєчасне і якісне вирішення судових спорів.

 

СЛУХАЛИ:

По другому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який повідомив, що на виконання Плану роботи суду на І півріччя 2017 року всі судді склали аналітичні картки скасованих судових актів за 2016 рік, провели аналіз кількості скасованих (змінених) процесуальних документів та причини їх скасування (зміни) вищими судовими інстанціями.

Голова суду проаналізував дані аналітичних карток, зазначив, що всі справи, в яких скасовано судові акти, були предметом вивчення і обговорення на зборах суддів, деякі зі справ перебувають на касаційному перегляді, у чотирьох справах Вищим господарським судом було скасовано постанову суду апеляційної інстанції із залишенням в силу рішення суду першої інстанції.

Згідно остаточних статистичних даних, опублікованих у Статистичному бюлетені господарських судів України за 2016 рік, у звітному році в апеляційному та касаційному порядку скасовано та змінено (з урахуванням корегування) 23 судових акти, що становить 1,4% до загальної кількості прийнятих суддями нашого суду процесуальних актів, відповідно, показник стабільності судових рішень в господарському суді Чернівецької області становить 98,3%. У доповіді голови Вищого господарського суду України Львова Б.Ю. на пленумі ВГСУ 03.02.2017 р. зазначено, що господарський суд Чернівецької області досяг найкращих показників якості розгляду справ: 1,4% за середнього такого показника по Україні 3,2%.

Разом з тим голова суду звернув увагу, що кількість судових справ у звітному році дещо зменшилася у порівнянні з 2015 роком, що певною мірою також вплинуло на якісні показники вирішення спорів.

 

В обговореннях виступили:

Судді Дутка В.В., Марущак І.В.,

які зазначили, що таких високих показників роботи суд досяг завдяки належній організації роботи з боку голови суду, його постійному піклуванню про систематичне підвищення кваліфікації суддів, аналітичній роботі, яка проводиться стосовно кожного скасованого чи зміненого рішення. Запропонували взяти до відома інформацію про стан якості роботи суддів за 2016 рік.

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню щодо причин скасування судових рішень суддів:

1) Дутку В.В. по справі № 926/2319/16 за позовом ТОВ “Нова Ера-Енергетична Група” до Новоселицького районного споживчого товариства “Буковина” про стягнення 76704,38 грн. заборгованості та процентів річних. Рішенням від 04.10.2016 р. у задоволенні позову відмовлено з тих підстав, що позивач не довів факту укладання договору про надання послуг з централізованого опалення, на підставі якого ґрунтуються позовні вимоги.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 07.12.2016 р. назване рішення скасовано в частині відмови в стягненні 249,54 грн. 3% річних, у цій частині позов задоволено, в решті вимог рішення залишено без змін. У постанові суд апеляційної інстанції зазначив, що за відсутності договору про надання послуг з централізованого опалення відповідач повинен був здійснювати оплату теплопостачальній організації за фактично отриману теплову енергію згідно ч. 6 ст. 19 Закону України “Про теплопостачання”, при тому, що обсяг теплової енергії за спірний період зафіксований приладом обліку. З постановою ЛАГС суддя погоджується;

2) Скрипничука І.В.:

2.1) по справі № 926/19/16 за позовом ПАТ “ЕК “Чернівціобленерго” до Чернівецької міської ради про визнання договору оренди землі укладеним в редакції типового договору, затвердженого постановою КМУ “Про затвердження типового договору оренди землі” № 220 від 03.03.2004 р. Рішенням від 02.11.2016 р. позов задоволено частково з огляду на те, що вимога про визнання спірного договору укладеним в редакції типового договору відповідає положенням ч. 1 ст. 187 ГК України щодо обов’язковості укладення такого договору, а також способам захисту цивільних прав та інтересів, визначених у ст. 16 ЦК України. При цьому суд включив до спірного договору пункт 38 про сплату орендарем за фактичне користування земельною ділянкою на рахунок соціально-культурної інфраструктури міста одноразового внеску, який нараховується за три попередні роки, що передують дню набрання рішенням у даній справі законної сили та розраховується за визначеною в рішенні формулою.

Постановою від 23.01.2017 р. ЛАГС назване рішення змінив у частині редакції пункту 38, зазначив, що одноразовий внесок нараховується з дати прийняття рішення сесії про надання дозволу на складення проекту відведення земельної ділянки в оренду до дати укладення договору оренди землі”, заснувавши свої висновки на пункті 4.9 Положення про порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях. На даний час рішення оскаржено в касаційному порядку, справа перебуває у Вищому господарському суді України;

2.2) по справі № 926/2310/16 за позовом ПАТ “Енергобанк” до ТДВ “Чернівецька пересувна механізована колона № 76” про стягнення боргу за кредитним договором в сумі 4119595,01 грн. (справу розглядав суддя Паскарь А.Д.). Рішенням від 24.10.2016 р. позов задоволено, стягнуто з відповідача на користь позивача борг за кредитним договором, процентами і  комісією, а також пеню.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12.01.2017 р. рішення скасовано в частині пені в сумі 330,99 грн. та 4,94 грн. судового збору, прийнято нове рішення про відмову в цій частині позову з тих підстав що позивачем неправильно визначено період прострочення грошового зобов’язання в розрахунку пені, в решті рішення залишено без змін;

3) Гушилик С.М по справі № 926/1154/15 за скаргою ТОВ “Чернівціавтотранс” на дії ГУ Державної казначейської служби України у Чернівецькій області щодо неправомірного повернення без виконання наказу господарського суду Чернівецької області від 02.11.2015 р. № 926/1154/15 та зобов’язання прийняти наказ до виконання.

Ухвалою від 15.12.20165 р. скаргу задоволено з тих підстав, що орган Держказначейства не здійснив усіх заходів до виконання рішення про стягнення коштів бюджету, а повернення виконавчого документа стягувачеві у зв’язку з відсутністю у боржника власних розрахункових рахунків було необґрунтованим.

Постановою апеляційної інстанції від 11.01.2017 р. дану ухвалу скасовано, в задоволенні скарги відмовлено, зазначено, що оскільки у боржника відсутні власні розрахункові рахунки в органах державної казначейської служби, то виконання рішення суду за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду, є необгрунтованим та суперечить принципу самостійності бюджетної системи України, який закріплено в п. 3 ст. 7 Бюджетного кодексу і відповідно до якого держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади та місцевого самоврядування.

 

За результатами розгляду питання порядку денного

 

збори суддів вирішили:

 

 1. Взяти до відома звіт голови господарського суду Желіка Б.Є. про роботу в 2016 році, інформацію про підсумки роботи господарського суду за 2016 рік та завдання на І півріччя 2017 року.
 2. Визнати роботу голови господарського суду Желіка Б.Є. за 2016 рік доброю.
 3. Взяти до відома аналіз якості роботи суддів за 2016 рік.
 4. 4. Взяти до відома причини скасування судових рішень, що повернулися у січні 2017 року з апеляційного та касаційного перегляду.

 (рішення прийняті одноголосно).

 

Додатки:

 1. Реєстраційний список суддів.
 2. Довідка щодо характеристики основних показників судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики за результатами розгляду справ господарським судом Чернівецької області у 2016 році.
 3. Довідка про організаційну роботу господарського суду Чернівецької області за 2016 рік.
 4. Роздруківка постанови пленуму Вищого господарського суду України від 02.03.2017 р. “Про підсумки роботи господарських судів України в 2016 році та завдання на 2017 рік”.
 5. Витяг зі Статистичного бюлетеня господарських судів України за 2016 рік.
 6. Аналіз скасованих судових рішень за 12 місяців 2016 року та аналітичні картки.
 7. Аналіз причин скасування судових рішень, що повернулися у січні 2017 року з апеляційного та касаційного перегляду (на 4-х арк.).

 

Голова зборів                                                                         Б.Є.Желік

        

        Секретар зборів                                                     Т.І.Ковальчук