flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату господарського суду Чернівецької області
         __________ Кожокар М.О.
 
  « 02 » вересня 2011 року № 10-од
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
у господарському суді 
Чернівецької області
 
 
І. Загальні положення
 
      1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) та визначає порядок доступу до публічної інформації у господарському суді Чернівецької області (далі – Суд).
1.2. Суд є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником стосовно інформації:
- що була отримана або створена в процесі реалізації судом повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні апарату суду (інформація щодо руху судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату, про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах тощо);
- що була отримана або створена апаратом суду в процесі забезпечення діяльностісуду і суддів, та яка знаходиться у володінні апарату суду (інформація про розпорядження  бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття посади та обіймають посаду державного службовця, про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад тощо).
1.3. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- стосовно інформації інших судів та органів влади України;
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
            Господарський суд не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється законодавство України.
1.4. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Господарського процесуального кодексу України.
1.5. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом стосовно інформації, яка міститься в матеріалах судових справ, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
1.6. Дотримання встановленого порядку доступу та надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність суду організовують і забезпечують керівник апарату суду та його заступник.
 
 
ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації
про діяльність суду
 
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується шляхом:
- розміщенням, систематичним та оперативним оприлюдненням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет (http://www.cv.court.gov.ua);
- розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах першого поверхуприміщення суду та в програмно-апаратному комплексі «Інформаційний кіоск»;
- присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді в порядку, визначеному чинним законодавством;
- наданням публічної інформації за запитами.
2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством.
У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.
2.5. Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду, на інформаційному стенді в приміщенні суду та в програмно-апаратному комплексі „Інформаційний кіоск” забезпечують начальники відділів апарату суду за такими напрямками діяльності:
– про діяльність господарського суду Чернівецької області, а саме про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови  суду та його заступників, керівника апарату, заступника керівника апарату, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів – начальник відділу документального забезпечення та контролю – канцелярія;
 про організаційну структуру, розклад роботи суду та графік прийому громадян; правила внутрішнього трудового розпорядку; вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; інші персональні дані й відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації – провідний спеціаліст по кадрах та загальних питаннях;
 перелік та умови надання послуг, судовий збір, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення; порядок складання, подання запиту на інформацію; оскарження рішень (дій чи бездіяльності) суб’єкта владних повноважень щодо надання публічної інформації – начальник судово-інформаційного відділу;
 щодо інформації довідкового характеру з питань Автоматизованої системи документообігу суду (надалі – АСД), про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в усній формі (за телефоном) – інженер судово-інформаційного відділу;
 про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами); про доступ до судових засідань у суді –  помічники суддів та секретарі судових засідань;
 про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах –начальник відділу документального забезпечення та контролю – канцелярія;
 про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання – начальник фінансово-господарського  відділу.
 
 
 
ІІІ. Порядок надання публічної інформації про діяльність суду
 
3.1. Оприлюднення публічної інформації суду здійснюється у відповідності до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".
3.2. Відповідальна особа з питань адміністрування та постійного оновлення інформації на веб-сторінці суду – начальник відділу документального забезпечення та контролю – канцелярія  забезпечує оприлюднення на веб-сайті суду інформації, підготовленої працівниками апарату суду в межах своєї компетенції, з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".
3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду, зокрема, підлягають:
1) інформація про діяльність суду:
– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти суду для направлення електронних запитів на інформацію, адреса офіційної веб-сторінки суду;
– прізвища, імена та по-батькові, службові номери засобів зв’язку голови суду та його заступника, керівника апарату суду та його заступника, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату суду;
– розклад роботи та графік прийому громадян;
– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
– порядок звернення до суду;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку суду;
3організаційна структура, функції, повноваження, основні завдання господарського суду;
4) дані судової статистики;
5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
6) інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.
3.4. Рішення (постанови) та ухвали суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.
3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді та в програмно-апаратному комплексі «Інформаційний кіоск» розміщується інформація:
1) про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах , призначених до розгляду господарським судом;
3) банківські реквізити для сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
4) рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату;
5) порядок оскарження судових рішень;
6) правила пропуску осіб до приміщення господарського суду;
7) прізвища, імена, по-батькові суддів, номери кабінетів та службових телефонів;
8) телефон особи, яка забезпечує подання письмових запитів громадян з обмеженими фізичними можливостями;
9) оголошення суду;
10) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.
3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
3.7. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті суду (додатки 2, 3 до Положення).
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа апарату суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 
ІV. Реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
 
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, подані під час особистого прийому керівництвом судом у тому числі, або надіслані у вигляді електронного документа, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією суду в автоматизованій системі «Документообіг господарського суду» (далі – ДГС) у справі «Реєстр документів».
4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх на розгляд керівництву суду.
4.3. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються структурні підрозділи або конкретні працівники апарату суду, згідно з їх повноваженнями. Роботу над таким запитом організовує і контролює керівник апарату суду.
За рішенням голови суду або його заступника, керівника апарату суду чи його заступника (далі – керівництва суду) відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше двох робочих днів з дня отримання судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.
4.4. Запит на інформацію з відповідною резолюцією керівництва судуопрацьовується та ставиться на контроль канцелярією суду відповідно до вимог Інструкції з діловодства та невідкладно передається виконавцям.
4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником канцелярії суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.6. Відповідь на запит на інформацію надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ суду.
4.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту судом.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних за дорученням керівника апарату суду керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
4.9. Відстрочка в задоволенні запитуна інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
- прізвища, ім’я по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
- дату надсилання повідомлення про відстрочку;
- причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;
- строк у який буде задоволено запит;
- підпис.
4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.11. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни та в порядку, передбачену Законом України «Про звернення громадян», про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
4.12. Всі інформаційні запити та матеріали з їх опрацювання зберігаються у відповідній номенклатурі в канцелярії суду.
 
V. Порядок надання відповідей на запити
 
5.1. Відповідь на запит на інформацію надається за підписом керівника апарату суду або його заступника.
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з головою суду.
Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу.
5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір  фактичних витрат визначається судом на копіювання та друк в межах  граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
5.6. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
5.7. Відповідь господарського суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, керівник апарату суду зобов'язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача.
5.8. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 
            - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис.
5.9. Відмова в задоволенні запиту на інформацію (незалежно від форми його надходження) надається в письмовій формі.
5.10. Рішення, дії чи бездіяльність осіб, відповідальних за розгляд запитів, можуть бути оскаржені до голови суду або в судовому порядку.