flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зборами суддів господарського суду Чернівецької області

від 08.10.2015 р., протокол № 11

зі змінами від 21.12.2017, протокол №12

від 16.11.2020, протокол №8

 

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу господарського суду Чернівецької області

 

Розділ І

Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу господарського суду Чернівецької області (далі - Засади) розроблені на виконання абзацу 2 підпункту 1.4.9 пункту 1.4 розділу І Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 з наступними змінами і доповненнями, з метою врегулювання порядку функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

1.2. Дані Засади розроблені у відповідності до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 з наступними змінами і доповненнями (далі – Положення), Законів України “Про судоустрій і статус суддів” та “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України).

1.3. Ці Засади є обов’язковими при роботі в автоматизованій системі документообігу господарського суду Чернівецької області.

1.4. Дані Засади визначають:

1.4.1) спеціалізацію колегій з розгляду судових справ та спеціалізацію суддів;

1.4.2) засади формування колегій судів для розгляду окремих судових справ у визначених ГПК України випадках;

1.4.3) коефіцієнт навантаження на одного суддю, який дає змогу визначити реальне навантаження справами, заявами суддів та рівномірно розподіляти таке навантаження між усіма суддями;

1.4.4) параметри автоматизованого розподілу справ та заяв;

1.4.5) особливості автоматизованого розподілу справ та заяв;

1.4.6) особливості повторного автоматизованого розподілу справ та заяв;

1.4.7) особливості автоматизованого розподілу справ про банкрутство;

1.4.8) особливості внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили;

1.4.9) порядок розподілу судових справ у випадках, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

 

 

Розділ ІІ

Спеціалізація колегій з розгляду судових справ

та спеціалізація суддів

 

2.1. У господарському суді Чернівецької області функціонують три колегії з розгляду судових справ з наступним персональним складом та такою спеціалізацією:

2.1.1) Перша судова колегія з розгляду справ про банкрутство (судді Ковальчук Т.І. (головуючий), Бутирський А.А., Дутка В.В.) розглядає:

- справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України;

- справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

- всі справи позовного провадження, стороною в якій (в статусі позивача чи відповідача) є особа, стосовно якої здійснюється провадження у справі про банкрутство. При цьому така справа позовного провадження розглядається тим суддею, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника;

2.1.2) Друга судова колегія (судді Ніколаєв М.І., (головуючий), Байталюк В.Д., Гончарук О.В., Гурин М.О., Марущак І.В., Проскурняк О.Г., Тинок О.С.) розглядає:

- справи у спорах щодо приватизації майна, крім спорів про приватизацію державного житлового фонду;

- справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів; 

- справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах;

- справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її інтересах;

- справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та спорів щодо вилучення майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також справи у спорах щодо майна, що є предметом забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці;

- справи у спорах про захист ділової репутації, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем або самозайнятою особою;

- вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав чи спору, що виник з корпоративних відносин, якщо цей спір підлягає розгляду в господарському суді і переданий на його розгляд разом з такими вимогами.

Крім того, до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності друга судова колегія розглядає справи щодо захисту прав на  об’єкти інтелектуальної власності;

2.1.3) Третя судова колегія (судді Швець М.В. (головуючий), Гушилик С.М., Миронюк С.О.) розглядає:

 - справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні і розірванні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи- підприємці – справи за заявами про видачу судового наказу, якщо заявником та боржником є юридична особа або фізична особа-підприємець;

- справи у спорах щодо цінних паперів, в тому числі пов’язані з правами на цінні папери та правами, що виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів, обліком прав на цінні папери, зобов’язаннями за цінними паперами, крім боргових цінних паперів, власником яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та векселів, що використовуються у податкових та митних правовідносинах;

- справи у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов’язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а також справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності;

2.2. Без врахування спеціалізації усі судді Господарського суду Чернівецької області розглядають:

- справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб’єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності;

- справи у спорах, що виникають при виконанні правочинів у господарській діяльності;

- справи за заявами про видачу судового наказу, якщо заявником та боржником є юридична особа або фізична особа-підприємець;

- інші справи у спорах між суб’єктами господарювання.

2.3. Визначення спеціалізації у разі подання позовної заяви з кількома вимогами здійснюється за характером спору в частині основної вимоги.

 

Розділ ІІІ

Засади формування колегій судів для розгляду окремих судових справ у визначених ГПК України випадках

 

3.1. Розгляд справ колегіально у складі трьох суддів може бути здійснено за наявності клопотання учасника провадження у справі або за вмотивованим рішенням судді, що розглядає відповідну справу одноособово, у відповідності до положень ст. 46 ГПК України.

3.2. У разі винесення суддею, що розглядає справу одноособово, ухвали про розгляд даної справи колегією суддів, така справа в день винесення згаданої ухвали (або не пізніше наступного робочого дня) передається на автоматизований розподіл для визначення двох суддів, що входитимуть до складу колегії. При цьому суддя, який виніс ухвалу про розгляд справи колегіально, є головуючим у справі і його кандидатура повторному розподілу     не підлягає.

3.3. Формування колегії для колегіального розгляду справи за загальним правилом має здійснюватися зі складу суддів, що входять до спеціалізованої колегії, визначеної цими Засадами, із врахуванням спеціалізації суддів.

3.4. У разі неможливості призначення в автоматизованому порядку колегії суддів для розгляду конкретної справи з числа суддів, що входять до спеціалізованої судової колегії, визначення суддів здійснюється без урахування їх спеціалізації.

3.6. У разі вибуття зі складу колегії з розгляду конкретної судової справи одного судді (в зв’язку з відрядженням, відпусткою, тимчасовою втратою працездатності тощо) справа передається на автоматизований розподіл для заміни такого судді.

 

Розділ ІV

Визначення коефіцієнта навантаження на одного суддю

 

4.1. Коефіцієнт навантаження на одного суддю є показником, який дає змогу визначити реальне навантаження справами, заявами суддів, та рівномірно розподіляти таке навантаження між усіма суддями.

4.2. Встановити такі коефіцієнти навантаження на суддів, що займають адміністративні посади:

- голова суду – 50% від середнього навантаження на суддю;

- заступник голови суду – 75% від середнього навантаження на суддю.

4.3. Встановити такі коефіцієнти, що враховують участь судді у розгляді справи:

- при одноособовому розгляді справи суддею та для головуючого судді при колегіальному розгляді справи – 1;

- для членів колегії при колегіальному розгляд справи – 0,5.

4.4. Встановити наступні коефіцієнти складності судових справ для розрахунку в автоматизованій системі документообігу суду навантаження на одного суддю та коефіцієнти навантаження:

4.4.1) справи про банкрутство – 3;

4.4.2) справи позовного провадження всіх категорій спорів (крім банкрутства) та справи за заявою про нововиявлені обставини – 2;

4.4.3) всі інші заяви (скарги,  клопотання) у справах:

- про банкрутство,

- позовного провадження,

- за заявами про перегляд рішення за нововиявленими обставинами,

- про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів,

- заявах, передбачених розділами ХІV та ХV ГПК України, – 1.

4.5. Дні, в які не здійснюється розподіл судових справ щодо конкретного судді, враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 

Розділ V

Параметри автоматизованого розподілу справ та заяв

 

5.1. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів, а також в інших випадках визначення складу суду на будь-якій стадії судового процесу, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ.

5.2. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення (відвід, скасування судового рішення, перегляд рішення за нововиявленими обставинами тощо), про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, закінчення терміну повноважень судді, а також в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

5.3. У випадку якщо справа не може бути розподілена у відповідності до встановленої спеціалізації у зв’язку з тимчасовою відсутністю суддів відповідної спеціалізації та/або через встановлені обмеження щодо автоматизованого розподілу серед працюючих суддів відповідної спеціалізації, для авторозподілу такої справи знімаються обмеження з працюючих на дату розподілу суддів. 

 

Розділ VІ

Особливості автоматизованого розподілу справ та заяв

 

6.1. У господарському суді Чернівецької області застосовується автоматизований розподіл судових справ по мірі їх надходження.

Позовні заяви та заяви реєструються та розподіляються автоматизованою системою документообігу суду протягом дня між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

Результати автоматизованого розподілу справ оприлюднюються на веб-сторінці господарського суду Чернівецької області в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня.

6.2. За загальним правилом судові справи після їх розподілу автоматизованою системою передаються визначеному автоматизованою системою головуючому судді відповідальною особою суду протягом робочого дня, впродовж якого відбувся автоматизований розподіл справи.

6.3. У разі надходження позовної заяви (іншої заяви, що підлягає автоматизованому розподілу) після 17-30 год. автоматизований розподіл такої позовної заяви (заяви) і передача її визначеному судді здійснюється не пізніше  наступного робочого дня.

6.4. Не розподіляються щодо конкретного судді справи (позовні заяви, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами та заяви про порушення провадження у справі про банкрутство), які надійшли:

6.4.1) за два місяці до закінчення повноважень судді;

6.4.2) за чотирнадцять днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів (згідно із наказом голови суду чи особи, яка виконує його повноваження, про надання відпустки судді);

6.4.3) за три робочі дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше 14 календарних днів (згідно із наказом голови суду чи особою, яка виконує його повноваження, про надання відпустки судді);

6.4.4) у період відпустки судді;

6.4.5) за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

6.4.6) під час тимчасової непрацездатності судді;

6.4.7) в інших передбачених законом випадках, коли суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ (в тому числі у разі необхідності прийняти участь в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, діяльності правоохоронних органів, семінарах, навчанні тощо за наявності наказу голови суду або інших підтверджуючих документів, наприклад, телефонограма, факсограма, запрошення та ін. У такому випадку відповідальний працівник апарату господарського суду в табелі АС “Діловодство спеціалізованого суду” проставляє відмітку “Адмін.бронь” щодо відповідного судді).

6.5. Не розподіляються щодо конкретного судді заяви, розгляд яких передбачено здійснити у десятиденний термін, що надійшли за сім календарних днів до початку відпустки судді незалежно від її тривалості (згідно із наказом голови суду чи особою, яка виконує його повноваження, про надання відпустки судді).

У такому випадку заява підлягає повторному автоматичному розподілу.

6.6. У разі повторного подання позовної заяви (заяви) до суду, яка була повернута без розгляду в порядку ст.ст. 63, 113, 1222, 1228 ГПК України, така позовна заява (заява) розподіляється судді, що виніс ухвалу про її повернення без розгляду.

6.7. Якщо повернення позовної заяви (заяви) здійснювалось на підставі п. 5 ч. 1 ст. 63 та ч. 6 ст. 113, ч. 5 ст. 1222, ч. 5 ст. 1228 ГПК України у зв’язку з об’єднанням кількох позовних вимог, то при повторному поданні кількох позовних заяв (кожної з виокремленими позовними вимогами) заява, котра надійшла до суду першою, розподіляється судді, що виніс ухвалу про повернення первинної позовної заяви (заяви), а ті, що надійшли наступними, розподіляються в автоматизованому порядку між суддями на загальних підставах.

6.8. У випадку неможливості виконання суддею своїх обов’язків розподіл заяв, з якими звернулись повторно, відбувається між суддями на загальних підставах.

6.9. У разі якщо одну й ту саму позовну заяву (іншу заяву) повернуто кількома суддями, то при наступному надходженні такої позовної заяви (іншої заяви), вона розподіляється судді, який здійснив повернення першим, а у випадку відсутності цього судді – суддям, які повертали дану позовну заяву (іншу заяву), в порядку черговості.

6.10. Заяви (клопотання, скарги), передбачені статтями 24, 25, 88, 89, 90, 117, 119, 120, 121, 1211, 1212, 122 Господарського процесуального кодексу України, за загальним правилом, передаються на розгляд судді, який розглянув справу, по якій надійшла відповідна заява (клопотання, скарга).

6.11. У разі відсутності судді, що розглянув відповідну справу, заяви (клопотання, скарги), передбачені статтями 24, 25, 88, 89, 90, 117, 119, 120, 121, 1211, 1212, 122 Господарського процесуального кодексу України по такій справі для їх належного розгляду підлягають автоматизованому розподілу між суддями.

6.12. У випадку наступного надходження будь-якої іншої заяви (клопотання, скарги) по основній справі, такі будуть передаватись тому судді, який здійснює розгляд попередньої заяви (клопотання, скарги).

Якщо суддя, визначений в автоматизованому порядку, завершив розгляд заяви (клопотання, скарги) по основній справі й надійшли інші заяви (клопотання, скарги), передбачені статтями 24, 25, 88, 89, 90, 117, 119, 120, 121, 1211, 1212, 122 ГПК України, такі заяви (клопотання, скарги) в автоматизованому порядку передаються судді, який розглядав основну справу.

6.13. Якщо до суду надходить заява по справі, що розглянута суддею, який відсутній на роботі (відпустка, відрядження, тимчасова втрата працездатності тощо), а справа перебуває в суді апеляційної або касаційної інстанції, така заява розподіляється між всіма суддями на загальних підставах і визначений суддя відкладає вирішення питання про призначення її до розгляду до повернення матеріалів справи до суду з вищих інстанцій.

У випадку повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанції та за наявності на роботі судді, який розглядав дану справу, така заява за письмовим розпорядженням голови суду передається від раніше визначеного судді до судді, що розглядав основну справу.

6.14. У разі якщо на день надходження справи певної категорії у складі колегії відповідної спеціалізації процесуальні повноваження має лише один суддя, стосовно якого існують обмеження, передбачені п. 6.4 цих Засад, для автоматизованого розподілу такої справи знімаються відповідні обмеження з цього судді і справа передається йому на розгляд.

6.15. У випадку скасування вищою судовою інстанцією ухвали судді про відмову в прийнятті позовної заяви (ст. 62 ГПК України), про повернення позовної заяви без розгляду (ст. 63 ГПК України), про зупинення провадження у справі (ст. 79 ГПК України) відповідна справа (позовна заява) передається на розгляд тому судді, який прийняв скасований процесуальний акт.

6.16. Якщо суддя відсутній на роботі (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) в день, коли необхідно видати наказ на виконання прийнятого ним рішення, яке набрало законної сили, наказ видає інший суддя за розпорядженням голови суду (особи, що виконує його повноваження) або його письмовою резолюцією на заяві сторони про видачу наказу.

 

Розділ VІІ

Особливості повторного автоматизованого розподілу

справ та заяв

 

7.1. За загальним правилом суддя, який прийняв до провадження позовну заяву (заяву, клопотання, скаргу), повинен її розглянути в установлені Господарським процесуальним кодексом України строки.

7.2. У випадку неможливості провести судове засідання у справі в призначену дату через перебування у відпустці, відрядженні або в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю чи з інших поважних причин судді зобов’язані завчасно вживати заходів до перенесення в установленому порядку розгляду справи та вирішення спору в строк, встановлений ст. ст. 69, 114 ГПК України (заяви, яка підлягає розгляду протягом десятиденного терміну, – в 10-денний строк).

7.3. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо судді (головуючого судді) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл справи не проводиться.

7.4. Якщо суддя не може вийти на роботу через певні непередбачувані завчасно причини (раптові хвороба чи травма, сімейні обставини тощо), він повинен до 10-00 год. поточного дня усно (по телефону чи через помічника або секретаря судового засідання) повідомити кадрову службу суду про свою неявку для вирішення питання про перенесення призначених ним до розгляду на такий день справ чи передачі їх на повторний авторозподіл.

Особам, які беруть участь у справі, повідомляється про неможливість проведення судового засідання шляхом надіслання повідомлення, підписаного керівником апарату суду (особою, що виконує обов’язки керівника апарату суду) згідно з формою, що додається до цих Засад (Додаток № 1).

7.5. У випадку помилкового визначення категорії спору під час реєстрації позовної заяви (заяви) та, відповідно, автоматизованого розподілу справи з порушенням спеціалізації, така позовна заява (заява) на підставі мотивованої письмової заяви судді, якому справа розподілена з порушенням спеціалізації, підлягає повторному автоматизованому розподілу між суддями з урахуванням визначеної спеціалізації із одночасним внесенням відповідних виправлень (заміни категорії спору) до автоматизованої системи документообігу суду.

7.6. В аналогічному пункту 7.5 порядку здійснюється виправлення допущених порушень визначених цими Засадами особливостей авторозподілу (повторного авторозподілу) судових справ.

7.7. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями у передбачених цими Засадами випадках повинен відбутися в день надходження позовної заяви (заяви) до суду, а в разі неможливості здійснення повторного розподілу – не пізніше наступного робочого дня з моменту надходження такої заяви.

7.8. У виняткових випадках, коли суддя не може продовжувати розгляд справи (тривалі тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, припинення повноважень тощо), і це призводить до порушення встановлених процесуальним законом строків вирішення спору (розгляду іншої заяви, клопотання, скарги тощо) не розглянуті судові справи (інші заяви, клопотання, скарги тощо) передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

7.9. У разі якщо не може здійснювати свої повноваження головуючий суддя або суддя - член колегії суддів при колегіальному розгляді справи, заміна такого судді відбувається в автоматизованому порядку.

7.10. У разі задоволення відводу або самовідводу судді або всьому складу суду (якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування судді (суддів), щодо якого (яких) задоволено відвід (самовідвід).

7.11. У випадку необхідності вирішення питання про поновлення провадження у справі (надходження відповідного клопотання від учасника провадження (ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 79 ГПК України), повернення матеріалів справи з експертизи, від правоохоронних органів (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 79 ГПК України)) за відсутності судді, який цю справу розглядав і зупинив провадження, така справа передається на повторний автоматизований розподіл між суддями з урахуванням визначеної спеціалізації.

7.12. У разі припинення повноважень судді в передбачених законом випадках нерозглянуті ним справи (в т.ч. зупинені провадженням) підлягають повторному автоматизованому розподілу серед працюючих суддів в загальному порядку протягом п’яти робочих днів з дня настання відповідних обставин. Такі справи повинні бути оформлені, прошиті і пронумеровані у відповідності до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах України.

 

Розділ VІІІ

Особливості автоматизованого розподілу справ про банкрутство

 

8.1. Встановити, що в разі відсутності судді, який розглядає справу про банкрутство, при надходженні приєднаної до неї справи, яка відноситься до передбачених п. 7 ч. 1 ст. 12 ГПК України або абзацом 6 підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Розділу ІІ цих Засад, така справа передається на розгляд іншому судді відповідної спеціалізації, визначеної цими Засадами.

Після виходу на роботу судді, в зв’язку з відсутністю якого здійснювався авторозподіл (повторний авторозподіл) такої справи, у разі якщо її розгляд не завершений, вона повертається судді, що розглядає основну справу про банкрутство, за розпорядженням голови суду (особи, що виконує його повноваження).

8.2. Якщо в зв’язку зі скасуванням судового акту у справі про банкрутство така справа була передана до провадження іншому судді, а в подальшому оскаржуваний судовий акт залишено в силі за результатами апеляційного чи касаційного перегляду, відповідна справа за розпорядженням голови господарського суду передається до провадження судді, судовий акт якого залишено в силі.

8.3. У разі коли у справі про банкрутство повністю або в частині скасовано процесуальний акт, який не перешкоджає руху справи, скасовано процесуальний акт, який визначає стадії провадження у справі про банкрутство, і така справа в скасованій частині передана на вирішення іншому судді в порядку повторного автоматизованого розподілу, після вирішення відповідного питання дана справа повертається за розпорядженням голови суду попередньому судді для продовження провадження у справі.

8.4. У разі надходження до суду заяви про визнання кредиторських вимог до боржника у справі про банкрутство (іншої заяви, передбаченої Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”) під час відсутності судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання тощо), відповідна заява підлягає автоматизованому розподілу між суддями, до спеціалізації яких віднесено розгляд справ про банкрутство.

Після виходу на роботу судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, матеріали розгляду заяви про визнання кредиторських вимог (іншої заяви) розпорядженням голови суду, або особи, що виконує його повноваження, передається такому судді:

- для розгляду по суті, якщо такий не здійснено попереднім суддею;

- для долучення до матеріалів справи про банкрутство, якщо заяву розглянуто по суті.

8.5. У разі, коли справу про банкрутство розглядали усі судді колегії про банкрутство (після скасування їх судових рішень), крім одного судді, то така справа розподіляється такому судді, при цьому у випадку призначення колегіального розгляду у даній справі членами колегії призначаються судді з інших колегій на загальних підставах.

8.6. У разі коли всім суддям колегії з розгляду справ про банкрутство скасовано процесуальний акт у справі про банкрутство і це унеможливлює їх участь у справі у відповідності до вимог ст. 20 ГПК України, така справа передається на повторний автоматизований розподіл серед інших суддів без врахування їх спеціалізації.

8.7. У випадку якщо справа про визнання банкрутом була розподілена у відповідності до п. 5.3 Розділу 5 цих Засад судді, що не входить до складу колегії з розгляду справ про банкрутство, у разі виходу на роботу одного судді, що входить до складу зазначеної колегії, така справа за розпорядженням голови суду передається на розгляд цьому судді.

Якщо одночасно до роботи приступило 2 і більше суддів з колегії з розгляду справ про банкрутство, справа, розподілена у відповідності до п. 5.3 Розділу 5 цих Засад, передається на повторний автоматизований розподіл з урахуванням встановленої спеціалізації.

 

Розділ ІХ

Особливості внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

 

9.1. У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної скарги на процесуальний акт, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили.

9.2. До автоматизованої системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у відповідності до Закону України “Про доступ до судових рішень”:

9.2.1) у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення, крім ухвали, передбаченої ст. 12211 ГПК України, яка набирає законної сили після закінчення строку на її апеляційне оскарження;

9.2.2) у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

9.3. Відомості про набрання судовим рішенням законної сили вносяться до автоматизованої системи головуючим суддею, а у випадку його відсутності чи припинення повноважень – відповідальною особою суду, на яку такий обов’язок покладено рішенням зборів суддів господарського суду Чернівецької області.

 

Розділ Х

Порядок розподілу судових справ у випадках,

які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи документообігу суду

 

10.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду та цих Засад фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи документообігу суду не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

10.2. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення обставин, що унеможливили функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

10.3. Якщо обставини, зазначені у цьому розділі Засад, тривають більше однієї доби, розподіл судових справ здійснюється головою господарського суду (особою, що виконує його повноваження) в порядку, визначеному цими Засадами.

 

Розділ ХІ

Прикінцеві та перехідні положення

 

11.1. З набранням чинності даними Засадами втрачають чинність всі прийняті раніше зборами суддів господарського суду рішення щодо врегулювання окремих питань, які виникають в роботі автоматизованої системи документообігу господарського суду Чернівецької області

11.2. Дані Засади затверджується зборами суддів господарського суду Чернівецької області відповідно до вимог Регламенту зборів суддів господарського суду Чернівецької області.

11.3. Дані Засади вступають в дію в господарському суді Чернівецької області з 09 жовтня 2015 року та вносяться до автоматизованої системи документообігу суду не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів, а також оприлюднюються на веб-сторінці господарського суду Чернівецької області в мережі Інтернет.

11.4. У разі необхідності внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду такі зміни приймаються за рішенням зборів суддів та вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення зборів, які прийняли відповідне рішення, а також оприлюднюються на веб-сторінці господарського суду Чернівецької області в мережі Інтернет.

  

Додаток № 1 до Засад використання

автоматизованої системи документообігу

господарського суду Чернівецької області

 

  

Ф О Р М А

повідомлення про неможливість проведення судового засідання, передбаченого пунктом 7.4 Засад використання

автоматизованої системи документообігу

господарського суду Чернівецької області

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ   СУД   ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

58000, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, тел. 55-09-34

 

 

П О В І ДО М Л Е Н Н Я

про неможливість проведення судового засідання

 

“___”__________20___ р.                             Учасникам провадження у справі           

Вих. № _____________                                 № __________________________

                                                                  _____________________________

                                                                  _____________________________

                                                                  _____________________________

                                                                  _____________________________              

                                 

 

У відповідності до п. 7.3 Засад використання автоматизованої системи документообігу господарського суду Чернівецької області повідомляю, що призначене на “_____”_____________20_____ року судове засідання у справі № __________________ не відбудеться в зв’язку з _______________________
__________________________________________________________________

                                       (зазначити причину).

Про дату наступного судового засідання Вас буде повідомлено в установленому порядку.

 

 

Керівник апарату

господарського суду

Чернівецької області                                                                              М.О. Пилип'як